Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 14 kategorija)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

Pareigybė:
Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 14 kategorija

Specialieji reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų arba vadybos ir verslo administravimo krypties; turėti 1 metų darbo patirtį energetikos srityje ir 1 metų Lietuvos pozicijų rengimo, derinimo Europos Sąjungos (toliau – ES) priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų atžvilgiu arba šių pozicijų pristatymo ES institucijose darbo patirtį; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

Pagrindinės funkcijos:
pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos veiklą ir dalyvauja šiose tarptautinėse organizacijose bei Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo formatuose: Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Bendradarbiavimo energetikos srityje (BASREC) Vykdomajame komitete (ExCom) ir Vyresniųjų energetikos pareigūnų grupėje (GSEO); Baltijos Ministrų Tarybos Vyresniųjų energetikos pareigūnų grupėje; Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijoje ir Ekspertų darbo grupėje; Europos Sąjungos Integruotosios jūrų politikos įgyvendinimo Nacionalinėje koordinavimo komisijoje; Europos Sąjungos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitete; koordinuoja Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis energetikos srityje Energetikos ministerijos kompetencijos ribose; pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams tarptautiniams susitikimams; pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; pasirengimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bendrą trijų ES pirmininkausiančių šalių ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbo programą ateities energijos technologijų (įskaitant anglies dvideginio sugavimą ir saugojimą (CCS) srityje, analizuoja kitų ES šalių pirmininkavimo patirtį ir teikia atitinkamus pasiūlymus; renka ir analizuoja informaciją apie ateities energijos technologijų (įskaitant CCS) klausimų svarstymą ES institucijose ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus; atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų atžvilgiu ateities energijos technologijų (įskaitant CCS) klausimu rengimą, stebėseną, analizę ir apibendrinimus; rengia medžiagą ministerijos vadovybei UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ valdybos posėdžiams; dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; renka, analizuoja ir apibendrina informaciją energetinio saugumo tema Lietuvoje, regiono šalyse bei globaliu mastu; ruošia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą ir šios Strategijos įgyvendinimo priemonių plano projektą; pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų; bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; laikinai vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiu; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku):

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu);
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą).

Dokumentai priimami iki 2012 m. gegužės 17 d. šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo skyriuje, 916 / 917 kabinetai.
Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889.

Pridedama:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19