Skelbiama UAB “EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto prie stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6  d. nutarimo Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, ta apimti, kuria jos yra taikomos UAB „EPSO-G“, kaip valstybės kontroliuojamai bendrovei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžio 2015 m. rugpjūčio 6 d. protokolu Nr. 4 „Dėl valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės steigimo“, taip pat atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) bei Pasaulio banko parengtus korporatyvinio valdymo valstybės valdomose įmonėse principus bei rekomendacijas, NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos valdymo kodeksu (toliau – Valdymo kodeksas) ir kitus teisės aktus vertybinių popierių biržoje listinguojamos bendrovėms, UAB „EPSO-G“ Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, patvirtintas 2015 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-212, bei remiantis naujos redakcijos UAB „EPSO-G“ įstatų (2016 m. gegužės 20 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre), vykdoma Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė) kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė) Atlygio ir skyrimo komiteto komiteto prie Bendrovės stebėtojų tarybos (tokiau – Stebėojų taryba) nepriklausomo nario atranka.

Reikalavimai kandidatams bei atrankos proceso aprašymas

Nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-02