Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės)

Įstaigos pavadinimas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Reikalavimai: 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų, teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, dirbant su ES struktūrine parama bei koordinuojant energetinių projektų įgyvendinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES struktūrinės paramos administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos:

pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja planuojant, rengiant ir įgyvendinant energetikos srities ES struktūrinės paramos programinių dokumentų ar jų dalių projektus, rengia ir atnaujina juos detalizuojančių dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinei paramai energetikos srityje administruoti; pagal kompetenciją, esant poreikiui, rengia ES struktūrinei paramai administruoti būtinus dokumentus, dalyvauja rengiant ir tobulinant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus; pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; pagal kompetenciją kontroliuoja priskirtų biudžeto programų įgyvendinimą, rengia pažymas apie biudžeto programų vykdymą; pagal kompetenciją teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl ES struktūrinės paramos vertinimų organizavimo ir pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas; rengia ir teikia informaciją apie skyriaus kompetencijai priskirtų programų vykdymą, reikalingą ministerijos strateginiams planams ir jų vykdymo ataskaitoms parengti; rengia ir teikia informaciją apie struktūrinės paramos programinių dokumentų įgyvendinimo stebėsenos rodiklius; prižiūri priskirtų priemonių įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo spartą; analizuoja problemas, susijusias su priskirtų priemonių įgyvendinimui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų planavimu ir naudojimu, teikia siūlymus dėl ES struktūrinės paramos administravimo tobulinimo skyriaus vedėjui; rengia informaciją apie konkrečių priskirtų priemonių planavimą ir įgyvendinimą; teisės aktų nustatyta tvarka rengia įgyvendinamų energetikos sektoriaus projektų, finansuojamų struktūrinės paramos lėšomis, informaciją, reikalingą veiksmų programos periodinėms, metinei ir galutinei įgyvendinimo bei kitoms projektų būklės ir finansinėms ataskaitoms rengti; pagal skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją; rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais, prireikus ją derina su kompetentingomis institucijomis; pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis valstybės pagalbos klausimais; pagal kompetenciją teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams, socialiniams ekonominiams partneriams valstybės pagalbos srityje; pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus valstybės pagalbos klausimais; pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose; pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; rengia ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbo užmokestis: 887 € prieš mokesčius.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: gyvenimo aprašymas (CV) ir motyvacinis laiškas.

Dokumentai priimami:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/2, Vilnius. Dokumentai teikiami el. pašto adresu: [email protected].

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Telefonas pasiteirauti: (8 706) 64763;

Skelbimas galioja iki: 2015 m. lapkričio 6 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19