Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia konkursą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus pareigoms

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia konkursą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (buveinė – Drūkšinių k., Visagino sav., įmonės kodas 255450080) generalinio direktoriaus pareigoms. 

Reikalavimai pretendentams:
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 • Turėti ne mažesnį nei trejų metų vadovaujamo darbo stažą. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę ir kitą informaciją.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Branduolinių objektų eksploatavimo ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, jais naudotis ir taikyti praktiniame darbe.
 • Mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip B2 lygiu, dirbti kompiuteriu.
 • Atitikti Branduolinės energijos įstatymo 50 straipsnio reikalavimus.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

Pretendentų atrankos būdas:
testas žodžiu (pokalbis), pretendento veiklos programos vertinimas. 

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: 

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (energetikos ministro vardu);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją);
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (ir kopiją);
 • darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (ir kopiją);
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 301 „Dėl Konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, sąrašo nustatymo ir patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1374; 2011, Nr. 68-3241) priede (galima pildyti ir dokumentų priėmimo vietoje);
 • privačių interesų deklaracijos kopiją;
 • savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;
 • savo, kaip valstybės įmonės vadovo, veiklos programą. 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotuoju laišku. Siunčiant dokumentus registruotuoju laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. 
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Personalo skyrius, 919 kab., Gedimino pr. 38, Vilnius. Telefonas pasiteirauti: 8 706 64763 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19