Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 16 kategorija.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas 

Pareigybė:
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 16 kategorija 

Specialieji reikalavimai: 
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; turėti patirties atliekant viešuosius pirkimus; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą, viešųjų pirkimų reglamentavimą; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją. 

Pagrindinės funkcijos:
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos politiką ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos klausimais, užtikrina darbo vietų atitikimą darbų ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimams;  kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos darbuotojų darbų saugos instrukcijas bei supažindina su jomis priimamus į darbą ministerijos darbuotojus, organizuoja ir dalyvauja tiriant ministerijos darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į arba iš darbo atvejus; užtikrina Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir ministerijos vidinių teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti; rengia viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektus (pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis) ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui; vykdo teisinių, konsultavimo, viešinimo, mokymo, vertimo, spausdinimo, meninių, maitinimo, kelionių organizavimo ir kt. paslaugų viešuosius pirkimus, taip pat reprezentacinės atributikos, suvenyrų, periodinių leidinių, interjero dekoro elementų ir kitų prekių bei paslaugų viešuosius pirkimus; rengia visų, per finansinius metus atliktų, pirkimų ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka ją teikia Viešųjų pirkimų tarnybai, veda viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą; dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje, pagal pirkimo iniciatoriaus parengtą prašymą rengia ir teikia ministerijos Viešųjų pirkimų komisijai ir Vertinimo komisijai pirkimo dokumentų projektus, organizuoja techninį šių komisijų aptarnavimą; konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais pirkimų iniciatorius, teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, ministerijos kancleriui, jo įgaliotiems asmenims, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir ministerijos tinklalapyje tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę; kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos ūkio, reprezentacinių ir kitų išlaidų suvestines būsimų periodų sąmatų projektams ir teikia juos ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui; pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, pranešimų, ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus, rengia prekių pirkimo, patalpų nuomos, statybos ir remonto, rekonstrukcijos, teikiamų komunalinių paslaugų ir kitas sutartis;  dalyvauja rengiant ministerijos civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus; dalyvauja organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą; dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras; kontroliuoja ministerijos materialiojo turto naudojimą, atsako už jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir saugą; užtikrina tinkamas ministerijos darbuotojų darbo sąlygas, aprūpindamas jų darbo vietas būtinu inventoriumi, organizacine technika ir kitomis priemonėmis; kontroliuoja, kad ministerijos autotransporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį; kontroliuoja mokėjimų kortelių (kuro, stovėjimo aikštelės ir kt.) naudojimą; pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), organizuoja skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą jų saugojimą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės ir kvalifikacijos kėlimo klausimais; pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku): 

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui); 
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 
  • gyvenimo aprašymą (CV); 
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu); 
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą).

Dokumentai priimami iki 2011 m. gruodžio 29 d. šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo ir protokolo skyriuje, 916 / 917  kabinetai.  
Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889. 

Pridedama: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19