Skelbiama UAB „EPSO-G“ nepriklausomų valdybos narių atranka

Skelbiama 3 kandidatų UAB „EPSO-G“ nepriklausomus valdybos narius atranka. Atranka yra vykdoma pagal UAB „EPSO- G“ stebėtojų tarybos patvirtintą Atrankos aprašą, kuris taip pat apibrėžia UAB „EPSO-G“ valdybos (toliau - Valdyba) rolę visoje Bendrovės ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau - Įmonių grupė arba Grupė) organų sistemoje, pagrindines Valdybos ir atskirų Valdybos narių funkcijas, bendruosius ir specifinius reikalavimus kandidatams į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius bei jų atrankos procesą.

Nuorodos, iš kur kandidatai gali parsisiųsti reikalingus dokumentus: atrankos aprašas, sutikimas kandidatuotiinteresų deklaracija bei nepriklausomumo deklaracija.

UAB „EPSO-G“ – Lietuvos Respublikos elektros ir dujų perdavimo sistemų operatorių bei energijos išteklių ir gamtinių dujų biržų kontrolinį akcijų paketą valdanti bei šių bendrovių veiklą koordinuojanti patronuojančioji bendrovė (angl. head office).

Detalesnė informacija apie UAB „EPSO-G“ įmonių grupės struktūrą ir ją sudarančių bendrovių vykdomas veiklas, yra Bendrovės svetainėje.

Pretendentams taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, kuriomis remiantis bus vertinami ir atrenkami kandidatai: 

 • Privalomos bendrosios kompetencijos:
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje, tame tarpe patirtis didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje.
 • Geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją akcininkams, stebėtojų tarybai ir kitoms suinteresuotoms šalims.
 • Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.


Specialiosios kompetencijos:

 • Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis.
 • Įmonės strateginio planavimo ir (ar) organizacijų vystymo bei organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis.
 • Sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo, tvaraus įmonės vertės didinimo ir grąžos akcininkams užtikrinimo patirtis.
 • Žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse.
 • Rizikų valdymo žinios ir patirtis.
 • Investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis.
 • Europos Sąjungos (ES), nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas.
 • Reguliuojamos rinkos ir energetikos sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas.

Taip pat bus papildomai vertinami šie kandidatų privalumai:

Privalumai:

 • Darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose.
 • Darbo patirtis tarptautinėse ir (arba) ES šalyse veikiančiose didelėse bendrovėse.

Kandidatai pretenduojantys dalyvauti atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Savo gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • Motyvacinį laišką;
 • Sutikimą kandidatuoti į Valdybą (forma pridedama); 
 • Kandidato į Valdybos narius interesų deklaraciją (forma pridedama); 
 • Kandidato į Valdybos narius interesų nepriklausomumo deklaraciją; 
 • Asmens tapatybės (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją; 
 • Asmens išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 
 • Kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.

Dokumentų pateikimas: 
Kandidatų paraiškos priimamos 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo tos dienos, kai paskelbiama atranka į nepriklausomus Bendrovės Valdybos narius. 
Visus šiame skelbime nurodytus dokumentus prašome siųsti Stebėtojų tarybos sekretorei Gabijai Kuncytei, el. paštu: [email protected]. ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 25 d.
Garantuojame, kad visų kandidatų į nepriklausomus Bendrovės Valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.


Atrankos vykdymas:

Pirmas atrankos etapas – atranka pagal kandidato gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
Antras atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, Stebėtojų tarybos sprendimu į antrąjį atrankos gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape sudalyvavę kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną Valdybos nario vietą;
Trečias atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas (esant poreikiui);
Ketvirtas atrankos etapas – numatomų Bendrovės Stebėtojų tarybai siūlyti atrinktų kandidatų patikra kompetentingose institucijose norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
Penktas etapas – Valdybos atrankos išvados;
Galutinis etapas – Bendrovės Stebėtojų tarybos sprendimas dėl UAB „EPSO-G“ valdybos narių išrinkimo.

Išsami informacija apie vykdomą atranką bus skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19