Skelbiama nepriklausomų narių atranka į UAB EPSO-G valdybą

ATNAUJINTA: skelbimas papildytas informacija apie atrankos procedūrą vykdančią agentūrą „AIMS International Lietuva" ir nurodyti atsakingo darbuotojo kontaktai.  

UAB „EPSO-G“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, veiklos vykdymo vieta Gedimino pr. 20, II aukštas, LT-01103 Vilnius (toliu – Bendrovė), akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia kandidatų į 3 (trijų) nepriklausomų UAB „EPSO-G“ valdybos narių pozicijas atranką:

 • į nepriklausomo finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito srities valdybos nario vietą;
 • į nepriklausomo veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų srities valdybos nario vietą;
 • į nepriklausomo korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo srities valdybos nario vietą.

Bendrovės interneto svetainė: www.epsog.lt

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau – Grupė) veiklos strategijos 2017-2021 m. santrauka.

Valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiama informacija apie Bendrovę

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų skiriami į Bendrovės valdybos narius – 4 (ketverių) metų kadencija.
 2. Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą.
 3. Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus EPSO-G valdybos narius, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, kurie aprašyti skelbimo priede – Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ valdybos narius, aprašyme (toliau – Reikalavimai).
 4. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  • Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Reikalavimų priedas Nr. 5);
  • Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
  • Motyvacinis laiškas (laisva forma);
  • Kandidato interesų deklaracija (Reikalavimų priedas Nr. 6);
  • Kandidato nepriklausomumo deklaracija (Reikalavimų priedas Nr. 7);
  • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Reikalavimų priedas Nr. 8);
  • Asmens tapatybę, aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą patvirtinantys ir atitikimą reikalavimams patvirtinantys dokumentai;
  • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

   Kandidatas privalo nurodyti, į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo specialiuosiuose reikalavimuose, kandidatuoja.
   Kandidatas gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas šio skelbimo specialiuosiuose reikalavimuose.
   Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose, susitikimams su Grupės bendrovių vadovaujančiais darbuotojais ir kt.

 5. Dokumentų priėmimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 5 d. (įskaitytinai).

 6. Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

  • Asmeniškai UAB „EPSO-G“, adresu Gedimino pr. 20, LT- 01103 Vilnius (2 a.), darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

  • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) UAB „EPSO-G“, adresu Gedimino pr. 20, LT- 01103 Vilnius (2 a.). Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

  • Elektroniniu paštu [email protected], nurodant e. laiško dalyką „UAB „EPSO-G“ valdybos atranka“.

 7. Kontaktiniai asmenys:

  • Bendrovės kontaktinis asmuo – organizacijos vystymo vadovas Mindaugas Vinkus (tel. +370 685 00571, el. p. [email protected]);

  • Bendrovės kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – teisininkė Danguolė Tamašauskė (tel. +370 699 55547, el. p. [email protected]);

  • LR Energetikos ministerijos kontaktinis asmuo – Teisės skyriaus vedėja Ramunė Mikalauskienė (tel. +370 706 64905, el. p. [email protected]);

  • LR Energetikos ministerijos kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Dovilė Zajauskaitė (tel. +370 706 64769, el. p. [email protected]).

 8. Agentūros kontaktinė informacija. Atrankos procedūras atliks agentūra UAB AIMS International Lietuva“ (kodas: 300568098, adresas S. Daukanto a. 2, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2030888, el. p. [email protected]). Agentūros kontaktinis asmuo – Šarūnas Dyburis (tel. +370 616 72727, el. p. [email protected]).

Priedas. Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ valdybos narius, aprašymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19