Skelbiama akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranka

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), juridinio asmens kodas 302308327, adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, įgyvendinanti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“, teisinė forma akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, akcininko teises ir pareigas, skelbia 2 (dviejų) nepriklausomų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos narių atranką.
 
1. Bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencija – 4 (ketveri) metai.
 
2. Nuorodos:
2.1. Bendrovės interneto svetainė: www.kn.lt
2.2. Bendrovės strategijos santrauka, paskelbta Bendrovės interneto svetainėje.
2.3. Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie Bendrovę: vkc.turtas.lt/imones/klaipedos-nafta
2.4. Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos skelbiama informacija apie Bendrovę: www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000111650&list=2&tab=trading 
2.5. Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas): www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/wOVgJiduMW.  
 
3. Reikalavimai kandidatams. Pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomus stebėtojų tarybos narius kandidatai turi atitikti:
3.1. Bendruosius reikalavimus, nurodytus Aprašo III skyriuje, t. y.:
3.1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.1.2. kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3.1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
3.1.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

3.2. Nepriklausomumo kriterijus, nurodytus Aprašo 9 punkte, t. y.:
3.2.1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.
3.2.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.
3.2.3. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
3.2.4. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
3.2.5. Kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius. 
3.2.6. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, t.y. Energetikos ministerijos, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų. 
3.2.7. Bendrovės stebėtojų tarybos nariu nebūtų skiriamas (renkamas) asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje. 

3.3. Specialiuosius reikalavimus:
3.3.1. Energetikos ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-267 „Dėl kandidatų į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybą atrankos vykdymo“ nustatyti specialieji reikalavimai kandidatams, pretenduojantiems į Bendrovės finansų srities nepriklausomą stebėtojų tarybos nario vietą, pateikti skelbimo 1 priede;
3.3.2. Energetikos ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-267 „Dėl kandidatų į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybą atrankos vykdymo“ nustatyti specialieji reikalavimai kandidatams, pretenduojantiems į Bendrovės strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą, pateikti skelbimo 2 priede.
 
4. Atrankos būdas – pokalbis.
 
5. Kandidatai privalo pateikti:
5.1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, pagal Aprašo 1 priedą (pridedama kaip skelbimo 3 priedas);
5.2. kandidato gyvenimo aprašymą;
5.3. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka taikomus bendruosius reikalavimus bei kandidato nepriklausomumo kriterijus ir nustatytus specialiuosius reikalavimus;
 
6. Dokumentų pateikimo terminas – kandidatai dokumentus bendrovei gali pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Energetikos ministerijos interneto svetainėje www.enmin.lt, t. y. iki 2017 m. lapkričio 14 d. (įskaitytinai).
 
7. Dokumentų pateikimas. Kandidatai dokumentus pateikia Bendrovei vienu iš nurodytų būdų:
7.1. asmeniškai adresu: Baltijos pr. 40, 7 aukštas, LT-93239 Klaipėda. Dokumentai priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.20 val.;
7.2. išsiųsti paštu (registruotu laišku) ar per kurjerių tarnybą adresu Baltijos pr. 40, 93239 Klaipėda; 
7.3. išsiųsti elektroniniu pašto adresu [email protected] Dokumentai turi būti pasirašyti saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. 
 
8. Kontaktiniai asmenys:
8.1. Bendrovės kontaktinis asmuo – Teisės skyriaus vadovas Arūnas Kasparas (tel. +370 616 56902, el. p. adresas [email protected]);
8.2. Bendrovės kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – vyresnioji teisininkė Kristina Kuodienė (tel. +370 46 391642, +370 630 04301, el. p. adresas [email protected]);
8.3. Energetikos ministerijos atstovė – Naftos ir dujų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Švėgždaitė (tel. +370 706 64989, el. p. adresas [email protected]);
8.4. Agentūros kontaktinė informacija. Energetikos ministerija numato įsigyti asmens, užsiimančio personalo paieška ir (ar) atranka, paslaugas atrankos procedūroms atlikti (toliau – Agentūra). Energetikos ministerijai sudarius sutartį su Agentūra, Agentūros pavadinimas, jos atstovų vardai ir pavardės, jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai Energetikos ministerijos interneto svetainėje bus paskelbti kaip šio skelbimo patikslinimas (jei viešojo pirkimo procedūra dėl Agentūros paslaugų įsigijimo bus baigta iki nustatyto termino kandidatų dokumentų pateikimui pabaigos). Bendrovė šią Agentūros kontaktinę informaciją pateiks atskirai kiekvienam kandidatui, kuris iki tokio skelbime pateiktos informacijos patikslinimo jau pateikė atitinkamus dokumentus Bendrovei, kandidato nurodytu elektroninio pašto adresu. Dėl tokios skelbime nurodytos informacijos patikslinimo terminas, nustatytas kandidatų dokumentų pateikimui nebus pratęsiamas. 
 
9. Skelbimo priedai:
9.1. Specialieji reikalavimai kandidatams į nepriklausomo finansų srities Bendrovės stebėtojų tarybos nario vietą – 1 priedas;
9.2. Specialieji reikalavimai kandidatams į nepriklausomo strateginio planavimo ir valdymo srities Bendrovės stebėtojų tarybos nario vietą – 2 priedas;
9.3. Kandidato prašymo dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma – 3 priedas . 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19