Paskelbtas konkursas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus pareigas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia konkursą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (buveinė – Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuva, įmonės kodas 255450080) generalinio direktoriaus pareigoms.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, reikalavimų;
 2. išmanyti pagal einamas arba siekiamas pareigas branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo principus;
 3. būti išlaikęs branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo egzaminą branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo srityje ir turėti galiojantį atestatą;
 4. turėti techninių žinių branduolinės energetikos srityje, kurios yra reikalingos tinkamai vykdyti einamas arba siekiamas eiti pareigas;
 5. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) vadybos ir verslo administravimo, ir (ar) finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito), ir (ar) projektų valdymo, ir (ar) teisės ir (ar) technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srityje;
 6. turėti ne mažesnį nei 5 (penkerių) metų vadovavimo patirtį vidutinėje ar didelėje įmonėje (įmonių kategorijos nurodytos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme);
 7. turėti ne mažesnį nei 10 (dešimt) metų profesinę patirtį inicijuojant, planuojant ir vykdant projektus;
 8. turėti darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo sugebėjimų;
 9. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiosios kategorijos reikalavimus;
 10. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 12. turėti medicinos komisijos išvadą dėl tinkamumo dirbti Įmonėje;
 13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,VISIŠKAI SLAPTAI“;
 14. atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 str. reikalavimus.


Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei, laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pretendentas galės pateikti juos patvirtinančius dokumentus;
 4. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“);
 5. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą, kurioje nurodomos pretendento esminės asmeninės ir darbo vertybės, jo vizija dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos (nuoroda į strategiją: https://www.iae.lt/static/veikla/veiklos_strategija.pdf) įgyvendinimo 5 metų laikotarpyje (iki 1-2 puslapių, jei veiklos programa užims daugiau nei 2 puslapius, atrankos komisija vertins tik pirmuose 2 puslapiuose pateiktą).
 6. Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti 2, 3, 4, 12, 13 ir 14 punktuose bus tikrinami po konkurso, prieš skiriant į pareigas.


Generalinio direktoriaus atrankos komisija papildomai vertina šias asmens, siekiančio eiti Generalinio direktoriaus pareigas, kompetencijas:

 1. projektų įgyvendinimo patirtį;
 2. Europos Sąjungos paramos, rėmimo principų ir apskaitos išmanymą;
 3. Įmonės veiklos strategijos rengimo ir įgyvendinimo patirtį;
 4. tikslų nustatymo, funkcijų delegavimo ir stebėsenos patirtį;
 5. finansines žinias;
 6. korporatyvinio valdymo žinias;
 7. korporatyvinių rizikų valdymo patirtį;
 8. viešųjų pirkimų valdymo patirtį;
 9. veiklos ataskaitų parengimo patirtį;
 10. politinių sprendimų priėmimo procesų žinias ir patirtį;
 11. fizinės ir kibernetinės saugos žinias;
 12. darbų saugos žinias;
 13. lyderystės įgūdžius;
 14. bendravimo įgūdžius;
 15. motyvaciją;
 16. savarankiškumą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendento anketa

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Informacija apie konkursą teikiama: tel. 8 706 64763, el. p. [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19