Konkursas į viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūra direktoriaus pareigas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia konkursą viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (buveinė – Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 304937660) direktoriaus pareigoms.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. turėti darbo energetikos srityje patirties;
 4. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B2) lygmeniu;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę ir kitą mokslinę literatūrą;
 8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbuotojų darbą;
 9. mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis;
 10. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei, laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pretendentas galės pateikti juos patvirtinančius dokumentus;
 4. užpildytą pretendento anketą1;
 5. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba Valstybės tarnybos departamento Prašymų teikimo modulio savitarnos svetainę.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Informacija apie konkursą teikiama: tel. 8 5 2034830, papild. 1, el. p. [email protected]


1Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-03