Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 13 kategorija)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

Pareigybė:
Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 13 kategorija

Specialieji reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities, elektros inžinerijos, energetikos krypties; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pagrindinės funkcijos:
dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją bei Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemones, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus; analizuoja iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos rėmimo priemonių ir kainodaros įtaką šių šaltinių naudojimo plėtrai Europos Sąjungos šalyse; rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo, projektus; dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose atsinaujinančių energijos šaltinių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis; rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; atsako už skyriaus bylų sutvarkymą ir perduoda juos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus; pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku):

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu);
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą).

Dokumentai priimami iki 2012 m. birželio 5 d. (imtinai) šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo skyriuje, 916 / 917 kabinetai.

Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889.

Pridedama:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19