Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybė:
atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 14 kategorija 

Specialieji reikalavimai: 
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, elektros inžinerijos arba energetikos krypties; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirties; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas. 

Pagrindinės funkcijos:  
dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją bei Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemones; rengia ir teikia siūlymus dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų, veiksmų planų rengimo bei jų įgyvendinimo; skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia pasiūlymus dėl klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos ir jos įgyvendinimo priemonių energetikos srityje, dalyvauja įgyvendinant šias priemones; pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energijos vartojimo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise; dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų darbe; palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis; skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ar laikino nedarbingumo laikotarpiu; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku): 

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui); 
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 
  • gyvenimo aprašymą (CV); 
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu); 
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą).

Dokumentai priimami iki 2012 m. spalio 2 d. šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo skyriuje, 916 / 917 kabinetai. Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19