Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 15 kategorija.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas 

Pareigybė:
Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 15 kategorija 

Specialieji reikalavimai: 
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos arba energetikos krypties; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo energetikos srityje patirtį; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office  programiniu paketu; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. 

Pagrindinės funkcijos:
dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją bei Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemones, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja jų priemonių įgyvendinimą; rengia ir tikslina Kogeneracijos plėtros planą; pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos ir jos įgyvendinimo priemonių energetikos srityje, dalyvauja įgyvendinant šias priemones; rengia ir teikia siūlymus dėl energijos vartojimo  efektyvumo veiksmų plano rengimo ir tikslinimo, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą; analizuoja Europos Sąjungos ir kitų valstybių pavyzdžius įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką, teikia siūlymus dėl sėkmingų priemonių taikymo Lietuvoje; pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energijos vartojimo efektyvumo didinimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise; rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;  nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;  organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei programas, kurios padėtų užtikrinti spartesnį energijos vartojimo efektyvumo didinimą; sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus; nesant skyriaus vedėjo, organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku): 

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui); 
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 
  • gyvenimo aprašymą (CV); 
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu); 
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą). 

Dokumentai priimami iki 2011 m. gruodžio 29 d. šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo ir protokolo skyriuje, 916 / 917  kabinetai. 
Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889. 

Pridedama: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19