Atranka į projekto, skirto Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. II pusėje pasirengimui, darbuotojų (ekspertų) rezervą

Lietuva pirmininkaus ES Tarybai 2013 m. II pusėje. Siekiant užtikrinti tinkamą pirmininkavimo organizavimą, Energetikos ministerija 2012 m. balandžio – 2014 m. sausio mėn. priims darbuotoją, dirbantį pagal terminuotą darbo sutartį, kuriam darbo užmokestis bus mokamas iš Užsienio reikalų ministerijos administruojamo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto.

Pagrindiniai reikalavimai projekto darbuotojui (ekspertui) 

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • darbo patirtis ES reikalų ar ES energetikos politikos srityje būtų vertinama kaip privalumas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės programomis ir nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimus, žinoti Europos Sąjungos organizacinius bei veiklos principus;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją; mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), mokėti naudotis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis; žinoti raštvedybos taisykles.

Pagrindinės projekto darbuotojo (eksperto) funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo priskirtas pagal kompetenciją projekto veiklas, kurios yra skirtos projekto tikslui pasiekti pagal suplanuotus įgyvendinimo terminus, turinio reikalavimus ir užsibrėžtus veiklų įgyvendinimo rodiklius, vertina pažangą, rengia su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kuruojamų klausimų įgyvendinimo kokybės užtikrinimo;
 • koordinuoja kuruojamus klausimus, kurie yra susiję su Lietuvos ES reikalų sistemos subjektų veiklos optimizavimu ir Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimu, vertinant naujų sisteminių funkcijų įdiegimo poreikį ir galimybes;
 • prisideda prie Lietuvos ES reikalų sistemos subjektų veiklos optimizavimo ir Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimo, užtikrina nepertraukiamą komunikaciją tarp ES reikalų koordinavimo sistemoje dalyvaujančių institucijų ir LR užsienio reikalų ministerijos, rengia su tuo susijusią medžiagą;
 • dalyvauja Energetikos ministerijos Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus veikloje, atlieka priskirtas funkcijas ir vykdo Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo pavedimus;
 • užtikrina analitinės informacijos, susijusios su priskirtomis veiklomis ir jų įgyvendinimu, parengimą laiku bei prisideda prie informacijos apie projekto veiklas parengimo ir sklaidos;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir renginiuose su ES reikalų koordinavimo sistemoje dalyvaujančiomis institucijomis;
 • pagal kompetenciją užtikrina reikiamos informacijos parengimą ir pateikimą projekto vadovui, dalyvauja rengiant ataskaitas, kitus dokumentus;

Projekto darbuotojas (ekspertas) yra pavaldus Energetikos ministerijos Strateginio planavimo ir ES reikalų skyriaus vedėjui ir atskaitingas projekto vadovui.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2012 m. kovo 16 d.  el. paštu: [email protected] ir [email protected]
Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64737 / (8 706) 64863.

Atrankos būdas:
Pokalbis lietuvių ir anglų kalbomis. Iš pokalbyje dalyvavusių kandidatų į rezervą bus atrenkami 3 pretendentai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19