Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie ministerijoje vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė UAB „Duomenų apsaugos profesionalai“, juridinio asmens kodas 121730644, kurios registruota buveinė adresu Liepkalnio g. 83A, LT-02120 Vilnius, tel. nr. +37068577024, +37061681372, kontaktinis asmuo Rita Vaitkevičienė (el. paštas [email protected]), Simona Vaitkevičiūtė (el. paštas [email protected]).

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis (asmenis identifikuojančius duomenis, kontaktinius duomenis, prašymuose/skunduose/pranešimuose ir kituose dokumentuose nurodytus duomenis,  kitus asmens duomenis, susijusius su ministerijos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimu ar kuriuos tvarkyti ministeriją įpareigoja teisės aktai) tvarko šiais tikslais:

 • Valstybės tarnautojų/darbuotojų atrankos tikslu tvarkomi kandidatų į valstybės tarnautojus/darbuotojus asmens duomenys;
 • Personalo valdymo (tarnybos/darbo/praktikos ministerijoje vykdymo, ministerijai taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymo, ministerijos, kaip darbdavio, prievolių vykdymo bei galimybių valstybės tarnautojams/darbuotojams/praktikantams pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos srityje sudarymo) tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų/praktikantų asmens duomenys;
 • Visuomenės informavimo apie ministeriją ir jos veiklą tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų, ministerijos veikloje ar organizuotuose renginiuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenys;
 • Informacijos (įskaitant asmens duomenis) apsaugos užtikrinimo (prieigų prie informacinių sistemų, prieigų prie tam tikrų patalpų Ministerijoje suteikimo, konfidencialios informacijos apsaugos užtikrinimo, vidinio tinklo sistemos apsaugos nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių ir neteisėtų programų naudojimo užtikrinimo) tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų asmens duomenys;
 • Įslaptintos informacijos apsaugos tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų, kitų asmenų patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką vaizdo duomenys;
 • Finansinės apskaitos, materialinių, finansinių išteklių valdymo tikslu tvarkomi finansiniuose dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Atstovavimo ministerijai  teismuose, arbitražuose, administracinių ginčų komisijoje, darbo ginčų komisijoje tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų, kitų ginčuose dalyvaujančių ar ginčų dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Ministerijoje pareigas einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų registravimo elektroniniuose portaluose (Teisės aktų registras, TAIS, Lietuvos elektroninių paslaugų portalas „E. teismas.lt“) tikslais tvarkomi nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Atstovavimo įgyvendinant valstybės  turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse ir įstaigose (viešosiose įstaigose, valstybės įmonės, akcinėse  ir uždarosiose akcinėse bendrovėse), kuriose valstybės kaip savininko ar dalininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų asmens duomenys;
 • Auditų atlikimo tikslu tvarkomi audito dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Raštvedybos tvarkymo, dokumentų apskaitos ir  valdymo tikslu tvarkomi siunčiamuose, gaunamuose, vidaus ir kituose dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Asmenų skundų, prašymų, pranešimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi skunduose, prašymuose, pranešimuose nurodytų asmenų asmens duomenys;
 • Sutarčių, susitarimų, deklaracijų rengimo, pasirašymo ir vykdymo tikslais tvarkomi sutartyse, susitarimuose, deklaracijose nurodytų ar su jų vykdymu susijusių asmenų asmens duomenys;
 • Darbo efektyvumo užtikrinimo, užduočių, pavedimų teikimo ir jų vykdymo kontrolės, pavestų funkcijų vykdymo tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų asmens duomenys
 • Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų,  prekių, paslaugų, darbų tiekėjų fizinių asmenų, prekių, paslaugų, darbų tiekėjų juridinių asmenų  atstovų ir darbuotojų asmens duomenys;
 • Valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialių vizitų į užsienį organizavimo, užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje, renginių organizavimo tikslu tvarkomi vizituose, priėmimuose, renginiuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenys;
 • Vidaus komunikacijos tikslu tvarkomi ministerijos valstybės tarnautojų/darbuotojų/praktikantų asmens duomenys.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis gauna:

 • Iš pačio asmens (duomenų subjekto);
 • Prašymus, skundus, pranešimus teikiančių asmenų;
 • Kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių ministerijos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti ministerijai.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis tvarko:

 • Vykdydama ministerijai taikomą teisinę prievolę;
 • Vykdydama jai pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • Siekdama įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekdama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Duomenų subjekto sutikimu;
 • Siekdama teisėtų ministerijos arba trečiosios šalies interesų, kai duomenų subjektų interesai nėra svarbesni.

Ministerija specialios kategorijos asmens duomenis tvarko:

 • duomenų subjektui aiškiai sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • kai tvarkyti duomenis būtina, kad ministerija arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • kai tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • kai tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
 • kai tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis teikia tretiesiems asmenims:

 • valstybės ir  savivaldos institucijoms ir įstaigoms, kurioms pagal kompetenciją priklauso nagrinėti sprendžiamą klausimą;
 • kontrolės ir priežiūros institucijoms;
 • teismams;
 • teisėsaugos institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis ministeriją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kai asmens duomenis teikti būtina vykdant ministerijai pavestas funkcijas, įgyvendinant ministerijos, kaip darbdavio, pareigas;
 • skelbiami interneto svetainėje.

Ministerija asmens duomenis teikia duomenų tvarkytojams – Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, kitiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia ministerijai informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir panašias paslaugas, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimo, delegacijų aptarnavimo ir renginių organizavimo, informacines paslaugas, taip pat teikia kitas paslaugas ar atlieka kitus darbus ir tvarko asmens duomenis ministerijos vardu ir pagal ministerijos nurodymus.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, kiekvienais metais tvirtinamasi ministerijos  dokumentacijos planais.

Pasibaigus ministerijos  nustatytiems saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami arba perduodami saugoti valstybės archyvui.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises:

 • Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Teisę atšaukti savo sutikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės gali būti apibotos  teisės aktais, kai tai yra būtina ir proporcinga priemonė siekiant užtikrinti:

 • nacionalinį saugumą;
 • gynybą;
 • visuomenės saugumą;
 • nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
 • kitus svarbius Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
 • teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
 • reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
 • stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;
 • duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 • civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, ministerijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Duomenų subjektas tapatybę gali patvirtinti šiais būdais:

 • pateikdamas prašymą asmeniškai ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui dirbančiam pagal darbo sutartį, registruojančiam prašymą, ir pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Jeigu ministerijai kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti, ministerija gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per ministerijos nurodytą terminą, jo prašymas yra netenkinamas.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ar kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą (adresą, telefono numerį ar el. pašto adresą), taip pat atstovaujamo duomenų subjekto vardą, pavardę, kitus asmens duomenis, būtinus atstovaujamo asmens tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Kreipiantis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama naudoti ministerijos svetainėje www.enmin.lrv.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ paskelbta Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma.

Duomenų subjekto prašymai ministerijoje išnagrinėjami ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikiant duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jo prašymą. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, apie tai informuojant duomenų subjektą.

Visi veiksmai pagal duomenų subjektų prašymus atliekami ir informacija duomenų subjektui teikiama nemokamai, išskyrus atvejus kuomet prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi.

Ministerija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija neteisėtai tvarko (-ė) jo asmens duomenis, neįgyvendino arba netinkamai įgyvendino jo, kaip duomenų subjekto teises, ministerijos veiksmus ar neveikimą duomenų subjektas turi teisę pats arba per savo atstovą, taip pat per jo įgaliotą ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, skųsti:

 • Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt;
 • Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Jeigu duomenų subjektas patyrė materialinę ar nematerialinę žalą dėl to, kad ministerija ar ministerijos pasirinktas duomenų tvarkytojas tvarkė jo asmens duomenis pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, jis turi teisę į kompensaciją. Dėl kompensacijos priteisimo duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Atkreipiame dėmesį, kad ministerija arba jos pasirinktas duomenų tvarkytojas atleidžiami nuo atsakomybės, jeigu jie jokiu būdu nėra atsakingi už įvykį, dėl kurio patirta žala.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19