Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Energetikos ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir energijos vartotojų interesų užtikrinimas ministrui pavestose valdymo srityse: energetinis saugumas; branduolinė energetika; iškastiniai energijos ištekliai, atsinaujinantys energijos ištekliai, elektra ir šiluma, energijos vartojimo efektyvumas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluota Energetikos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Energetikos ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas ir tarpinstitucinius veiklos planus.

Energetikos ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas ir tarpinstitucinius veiklos planus.

Energetikos plėtros programos paskirtis – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą energetikos srityje.

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos tikslas – saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms.

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašas. Plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas. Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“ aprašas. Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė.

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-02 „Didinti energetikos sektoriaus inžinerinės pakraipos darbuotojų skaičių“ aprašas. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas. Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė.

2021–2030 metų plėtros programo pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašas. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas.

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-05 „Galutinai sutvarkyti ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-04 „Galutinai sutvarkyti labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė 

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-03 „Vykdyti radioaktyviųjų atliekų pagrindinį ir galutinį apdorojimą ir užtikrinti visų radioaktyviųjų atliekų saugojimą“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė 

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-02 „Atlikti radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė. Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-01 „Išmontuoti branduolinės energetikos objektus“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelėEkonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-06 „Sukurti smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo po 2038 metų modelį“ aprašas, apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašasApraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašasStebėsenos rodiklio „Įdiegti papildomi atsinaujinančiosios energijos veikimo pajėgumai, iš jų: elektrolizerio vandenilio gamybos pajėgumai“ aprašymo kortelėStebėsenos rodiklio „Paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos, vidutinės, didelės“ aprašymo kortelėStebėsenos rodiklio „Viešųjų pirkimų procedūros užbaigimas siekiant gaminti „žaliąjį“ vandenilį“ aprašymo kortelėStebėsenos rodiklio „Pagamintas „žaliojo“ vandenilio kiekis per vandenilio gamybos laikotarpį“ aprašymo kortelėStebėsenos rodiklio „Sukurti „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumai“ aprašymo kortelėSkaičiuoklė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-01-01 „Įgyvendinti dujotiekių jungčių statybos ir stiprinimo projektus“ aprašas. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašasEkonominės ir socialinės naudos skaičiuoklėStebėsenos rodiklių aprašymo kortelė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-02-01 „Įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą“ aprašas. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašasEkonominės ir socialinės naudos skaičiuoklėStebėsenos rodiklių aprašymo kortelė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašas. Pagrindimas. Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė. Skaičiuoklė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas

Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklis)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklio planas)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (skystieji biodegalai – produkto rodiklis)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (Rezultato rodiklis)

Energetikos ministro įsakymas „Dėl 2021–2023 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą aprašo patvirtinimo pakeitimo“

Energetikos ministro įsakymas „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-20