Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.


Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2. pavojaus aplinkai;

3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4. neteisėtos veiklos finansavimo;

5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6. neteisėtu būdu įgyto turto;

7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8. kitų pažeidimų.


Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3. viešai.


Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas. 

 

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje teikimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Energetikos ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 

Energetikos ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Energetikos ministerija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat bet kuris kitas asmuo.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Energetikos ministerijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu [email protected];

2. siųsdamas informaciją paštu Energetikos ministerijos adresu Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius (ant voko papildomai užrašydamas „Kompetentingam subjektui“);

3. asmeniškai informuodamas kompetentingo subjekto narius.

 

Rekomenduojame asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šias pranešimo apie pažeidimą formas:

Asmenims, kuriuos su ministerija sieja arba siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai. 

Kitiems asmenims.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia pranešėjui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19