Šilumos sektoriaus plėtros pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams:

 • šilumos sektoriaus reguliuojamų subjektų veiklos efektyvumo vertinimo tvarkos tobulinimas;
 • griežtesnio centralizuoto šilumos gamintojų teisinio reguliavimo nustatymas, skatinant racionalias investicijas ir užtikrinant investicijų grąžą bei įmonių finansinius srautus;
 • suderintų investicijų vykdymo tvarkos įtvirtinimas, nustatant priemones investicijų įvykdymo užtikrinimui.

Šilumos ūkyje skatinti tiek kuro rūšių, tiek šilumos gamybos būdų konkurenciją:

 • specialių planų rengimo tvarkos reglamentavimo tobulinimas, numatant planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos bei galimus alternatyvius šildymo būdus.

Didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą:

 • ekonomiškai pagrįsto centralizuotų šilumos tinklų plėtimo potencialo realizavimas, prijungiant tik ekonomiškai pagrįstas šilumos vartojimo zonas ar gamybos šaltinius, o zonas, kuriose centrinis šildymas netikslingas, atjungianti nuo tinklo;
 • racionalus šilumos technologinių sąnaudų perdavimo tinkluose mažinimas;
 • patikimo ir kokybiško šilumos perdavimo užtikrinimas, atnaujinant nusidėvėjusius šilumos perdavimo tinklus;
 • bendros šilumos ir elektros gamybos, kur tai ekonomiškai pagrįsta, skatinimas;
 • energetikos sektoriuje taupymo tikslais išmaniosios apskaitos sistemos įdiegimo skatinimas.

Gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius:

 • šilumos gamybai skirtų gamtinių dujų keitimas atsinaujinančiais energijos ištekliais, ypač biokuru, taip didinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį šilumos sektoriaus  kuro balanse;
 • naujų biokuro tiekėjų atsiradimo biokuro rinkoje skatinimas;
 • biokuro prekybos biržos stiprinimas;
 • atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įrenginių šilumos sektoriuje atnaujinimas ir modernizavimas.
 • ES struktūrinių fondų lėšų skyrimas biokuro katilinių statybai.

Mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai:

 • papildoma atsinaujinančius energijos išteklius ir vietinius išteklius naudojančių šilumos gamybos įrenginių plėtra, atitinkanti iškeltus aplinkotaršos reikalavimus;
 • esamų centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos gamybos įrenginių, kurie bus naudojami po 2020 m., taršos lygių mažinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14