Sektoriaus strategija

Šilumos ūkio sektoriaus strategija, nustatyta Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje

Vizija:
Didinti energetinę nepriklausomybę, keliant energijos vartojimo efektyvumą ir pereinant prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, tuo pačiu užtikrinant pagrįstai mažas šilumos kainas.


Strateginės iniciatyvos

1. Skatinti šilumos energijos taupymą;
2. Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šildymo sektoriuje:

a) didinti šilumos gamybą iš biomasės (biomasės kogeneracinėse elektrinėse ir katilinėse);
b) efektyviai panaudoti buitines atliekas šilumos gamybai;
c) panaudoti liekamąją šilumos energiją.

3. Didinti konkurencingumą ir liberalizuoti rinką, centralizuotos šilumos tiekimo sektorių pertvarkant pagal Trečiojo ES energetikos paketo principus.


Šilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys – padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase.

Valstybė rems iniciatyvas, didinančias energijos vartojimo efektyvumą, skatinančias atliekų naudojimą energijai gaminti ir didinančias biomasės naudojimą šilumos gamybai. Iki 2020 m. Lietuva sumažins šilumos suvartojimą gyvenamuosiuose namuose ir viešuosiuose pastatuose 30–40 proc. Palyginti su 2011 m., tai kiekvienais metais leis sutaupyti nuo 2 iki 3 TWh šilumos. Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius bus pertvarkytas remiantis Trečiojo ES energetikos paketo principais ir sudarant prielaidas susiformuoti sąžininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla bei jos kontrolė užtikrins šildymo paslaugų teikimą vartotojams mažiausiomis kainomis.
 

Šilumos ūkio sektoriaus tikslai ir uždaviniai, nustatyti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje

1. Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams ištekliams:

a) siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją;
b) mažinti šilumos energijos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą;
c) nustatyti skaidrias centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles.

2. Mažinti šilumos energijos perdavimo nuostolius modernizuojant nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus bei užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos energijos perdavimą.
3. Skatinti prekybą energijos išteklių biržoje bei diversifikuoti vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-17