Gamtinės dujos

Lietuvos gamtinių dujų sistema sujungta su Baltarusijos, Latvijos bei Rusijos Federacijos dujų sistemomis. Nuo 2014 m. gruodžio 3 d. veiklą pradėjo Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalas Klaipėdoje, sudaręs sąlygas diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą ir leidžiantis Lietuvai įsivežti gamtines dujas iš įvairių tiekėjų.

2015 m. spalio 2 d. pradėta Klaipėda-Kuršėnai antros dujotiekio gijos eksploatacija. Dujotiekis leidžia maksimaliai išnaudoti SGD terminalo pajėgumus, t. y. 3,7 mlrd. m3 gamtinių dujų per metus. Iki šio dujotiekio eksploatacijos pradžios dujotiekio gijos skersmuo atkarpoje nuo Klaipėdos iki Kuršėnų buvo 300 mm, todėl dujų perdavimo sistema buvo pajėgi priimti iki 40 proc. maksimalaus gamtinių dujų kiekio (1,5 mlrd. m3 gamtinių dujų per metus), kurį gali pateikti SGD terminalas Klaipėdoje.

Įgyvendinus šiuos projektus, buvo įgyvendintas 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo Europos Sąjungos valstybės narės buvo įpareigotos įvykdyti direktyvinį infrastruktūros standartą (N-1), užsitikrinant alternatyvų dujų tiekimo šaltinį. Infrastruktūros standartas (N-1) apibūdina dujų infrastruktūros techninį pajėgumą patenkinti bendrą dujų poreikį nustatytoje (N-1) formulės taikymo teritorijoje, kai sutrinka vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimas išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. 2015 m. spalio 2 d. infrastruktūros standartas (N-1) pasiekė 102,6 proc.

Bendras gamtinių dujų tinklų ilgis sudaro apie 10,313 tūkst. km, iš jų:

  • perdavimo (magistralinių) tinklų ilgis – 2,113 tūkst. km. 
  • skirstomųjų tinklų ilgis apie 8,2 tūkst. km.

2014 m. spalio 31 d. Lietuva galutinai baigė įgyvendinti Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, kai dujų sektoriuje dujų tiekimą, perdavimą ir skirstymą ėmė valdyti skirtingi akcininkai 2013 m. nuo „Lietuvos dujų“ buvo atskirta dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“, o 2014 m. - tiekimo įmonė „Lietuvos dujų tiekimas“. Nuo 2016 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo AB „Energijos skirstymo operatorius (toliau – AB ESO). AB ESO įkurta sujungimo būdu reorganizavus elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo operatorius – AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“. 2016 m. sausio 1 d. AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o AB ESO perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas, taip pat visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus.

Pagrindinė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ veikla – gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams. Bendrovė dujas tiekia energetikos, pramonės, smulkiojo komercinio sektoriaus įmonėms ir gyventojams - iš viso daugiau kaip 560 tūkst. klientų.  

AB „Amber Grid“ priklauso visi šalyje esantys magistraliniai dujotiekiai, taip pat 66 skirstymo stotys, 3 dujų apskaitos stotys ir Panevėžio bei Jauniūnų dujų kompresorių stotys. 

Gamtinių dujų skirstymo veiklą Lietuvoje vykdo 6 dujų įmonės, kurioms Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra išdavusi skirstymo licencijas:

  • AB „ESO“,
  • AB „Achema“,
  • UAB „Druskininkų dujos“,
  • UAB „Intergas“,
  • UAB „Fortum Heat Lietuva“,
  • AB agrofirma „Josvainiai“.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos

     

Gamtinių dujų įstatymas, įgaliojimai įgyvendinant įstatymą

Gamtinių dujų ūkio veiklos reguliavimas

SGD terminalo veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Gamtinių dujų tiekimo saugumas

Gamtinių dujų ūkio veiklos licencijos 

Prijungimas prie perdavimo ar skirstymo sistemų

Sutartys

Magistraliniai dujotiekiai

Skirstomieji ir vidaus dujotiekiai

Europos Sąjungos teisės aktai

2014 m. į Lietuvą importuota 2578,2 mln. m3 gamtinių dujų. 2014 m. gamtines dujas importavo ne tik AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“, UAB „Haupas“, AB „Achema“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, bet ir UAB „Litgas“. Gamtinės dujos į Lietuvą 2014 m. buvo importuojamos iš Rusijos OAO „Gazprom“, o UAB „Litgas“ terminalo bandymams skirtą SGD krovinį įsigijo iš bendrovės „Statoil“. UAB „Dujotekana“ dujas importavo iš tarpininko „LT GAS Stream AG“. Gamtinių dujų importo rinkoje veikiantys dalyviai 2014 metais, palyginti su 2013-aisiais, importavo 4,4 proc. mažiau gamtinių dujų. Alternatyvių kuro rūšių (1 proc. sieringumo mazuto ir 0,1 proc. gazolio) kainų mažėjimas ir AB „Lietuvos dujos“ nuo 2014 m. gegužės 1 d. derybų su OAO „Gazprom“ metu gauta importo kainos nuolaida lėmė 11,7 proc. mažesnę svertinę gamtinių dujų importo kainą, palyginti su 2013 metais. 2014 metais paskirstyta 13,4 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2013 metais. Didžiausią skirstymo rinkos dalį – 98,2 proc. – užima AB „Lietuvos dujos“.

Tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2014 m. transportuota 2075,4  mln. m³ gamtinių dujų (2013 m. – 2152,4 mln. m³).  Palyginti su 2013 m., tranzito apimtys sumažėjo 3,6 proc., su 2012 m. sumažėjo – 4,2 proc

Energetikos ministerija ėmėsi aktyvių veiksmų 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB) numatytam gamtinių dujų perdavimo sistemos nuosavybės atskyrimui įvykdyti. 

Kaip numato Direktyva, nuosavybės atskyrimas užtikrins, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui įtakos nedarytų dujų tiekėjo interesai. 

Atskyrimas skatins sistemos operatorių imtis savarankiškų veiksmų sistemai vystyti, ieškoti ir užtikrinti alternatyvius tiekimo šaltinius. Tai garantuos konkurenciją dujų rinkoje ir kainų vartotojams mažėjimą. 

Įgyvendinant Direktyvą patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas. 

Vykdant ES Trečiojo energetikos paketo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų reikalavimus, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. gamtinių dujų perdavimo veiklą pradėjo vykdyti nuo AB „Lietuvos dujos“ atskirta AB „Amber Grid“. ES Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas buvo baigtas, kai nuo 2014 m. lapkričio 1 d. gamtinių dujų tiekimo veiklą pradėjo vykdyti nuo AB „Lietuvo dujos“ atskirta UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. 
 

2014 m. gegužės 21 d „E.ON Ruhrgas International GmbH“ ir 2014 m. birželio 19 d. OAO „Gazprom“ akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomai UAB „EPSO-G“, o 2014 m. birželio 30 d. neeilinio visuotinio AB „Amber Grid“  akcininkų susirinkimo sprendimais pakeitus AB „Amber Grid“ valdybos sudėtį, jos veikla, kontrolė ir nuosavybė buvo atskirta nuo gamtinių dujų gavybos ir tiekimo veiklų kaip to reikalaujama pagal ES Trečiąjį energetikos paketą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-29