2019 m. gruodį darbą pradėjusios Europos Komisijos svarbiausias uždavinys ir prioritetas – pasiekti, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Šiam tikslui įgyvendinti gruodžio 11 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą „Žaliasis kursas“.

Daugiau kaip 75 % ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją, todėl vienas iš pagrindinių žaliojo kurso tikslų – mažinti ES energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Žaliojo kurso tikslai energetikos srityje:

 • Tarpusavyje sujungti energetikos sistemas ir geriau susieti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir (arba) integruoti juos į tinklą.
 • Skatinti diegti novatoriškas technologijas ir modernią infrastruktūrą.
 • Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir ekologišką produktų kūrimą.
 • Mažinti dujų sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinti pažangią visų sektorių integraciją
 • Išvystyti visą Europos jūros vėjo energijos potencialą
 • Suteikti galių vartotojams ir padėti valstybėms narėms spręsti energijos nepritekliaus problemą
 • Visame pasaulyje propaguoti ES energetikos standartus ir technologijas.
 • Stiprinti tarpvalstybinį ir regioninį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamiau dalijamasi švarios energijos šaltiniais.

Išsamiai apie ES Žaliąjį kursą:

 

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimui Europos komisija parengė Europos žaliojo kurso investicijų planą, kuriuo steigiamas Teisingos pertvarkos mechanizmas. Taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis. Mechanizmas susideda iš trijų finansavimo šaltinių – Teisingos pertvarkos fondo, specialios „InvestEU“ programos ir Europos Investicijų Banko paskolų viešajam sektoriui priemonės.

Daugiau informacijos

 

Informacija apie kitus pagrindinius strateginius dokumentus, įgyvendinančius Europos Žaliąjį kursą:

Pasiūlymas dėl Europos Klimato įstatymo

Pasiūlymas dėl Europos Pramonės strategijos

Pasiūlymas dėl Europos Žiedinės ekonomikos veiksmų plano

 

Europos Komisijos veikla:

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkavimo ES Taryba rotacijos tvarkaraštis

Pirmininkaujančių valstybių programos:

Kroatija:  2020 m. sausis – birželis


Pirmininkaujančios Kroatijos prioritetai grindžiami jos šūkiu: „Tvirta Europa iššūkių pasaulyje“.

Pirmininkaujančios valstybės narės programoje daugiausia dėmesio skiriama keturioms pagrindinėms sritims:

 • besivystančiai Europai
 • sujungiančiai Europai
 • apsaugančiai Europai
 • įtakingai Europai.

Pirmininkaujančios valstybės prioritetai

Energetikos srities prioritetai patenka po „Susijungiančios Europos“ sritimi. Prioritetų energetikos srityje pristatymas

18 mėnesių ES Tarybos programa (2019 m. sausis – 2020 m. liepa)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-17