Elektra

Elektros energetikos sektorius apima elektros energijos gamybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, vartojimą ir prekybą elektros energija.

2012 m. rugsėjo 28 d. baigtas Trečiojo energetikos paketo reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos elektros sektoriuje – buvo užtikrintas elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų bei šias veiklas vykdančių ar kontroliuojančių įmonių komercinių interesų.

Elektros energetikos sistemą sudaro:

 • Elektrinės, kurios gamina elektrą.
 • Aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir įrenginiai, kuriomis elektra perduodama dideliais atstumais (perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB).
 • Žemos ir vidutinės įtampos elektros paskirstymo tinklas, kuriuo elektra tiekiama galutiniam vartotojui (skirstomųjų tinkų operatorius AB ESO).

„Lietuvos energija“, AB

„Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

Daugiau kaip 5600 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą bei aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. vartotojų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat eksploatuoja 8,2 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 560 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Didžioji dalis Lietuvoje suvartojamos elektros enregijos yra importuojama, kita dalis – pagaminama Lietuvos elektrinėse.

„Lietuvos energijos gamyba“ yra didžiausias elektros gamintojas Lietuvoje, vienijantis galingiausius valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus:

 • Lietuvos elektrinę,
 • Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę,
 • Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.  

„Lietuvos energijos gamyba“ taip pat vykdo šilumos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklas. Bendrovė nuo 2012 m. spalio 23 d. eksploatuoja ypač pažangią elektros energijos gamybos technologiją – 455 megavatų galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloką, kuris yra 30 proc. efektyvesnis nei senesni elektrinės blokai.

LITGRID AB

Ši Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonė, yra atsakinga už sistemoje suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos perdavimą, taip pat šalies elektros energetikos sistemos patikimo darbo užtikrinimą bei už visavertę Lietuvos integraciją į Europos elektros tinklą ir sistemą bei bendrą elektros rinką.

Įmonė taip pat gyvendina strateginius elektros energetikos projektus:

 • tarptautinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Švedijos „NordBalt“ statybas;
 • tarptautinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ statybas.

AB ESO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

Pagrindinės ESO funkcijos: elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².

ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. 94,98 proc. ESO akcijų valdo „Lietuvos energija“, UAB. Kiti akcininkai – 5,02 proc

Elektros sektoriaus teisės aktai

Elektros energijos tiekimas ir prekyba

Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje

Elektros įrenginių prijungimas

Leidimų ir licencijų išdavimas

Energetikos objektų išpirkimas

Įmokų už elektros energiją paskirstymas bendrabučiuose

Elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

Europos Sąjungos teisės aktai

Didmeninė prekyba elektros energijos sektoriuje

Didmeninė prekyba Lietuvos elektros rinkoje vykdoma šiais dviem būdais – prekyba dvišaliais sandoriais ir prekyba elektros biržoje. Siekiama, kad elektros energijos birža taptų pagrindiniu didmeninės prekybos elektros energija būdu.

Nuo 2012 m. birželio 18 d. didmeninę elektros energijos prekybą Lietuvos elektros biržoje administruoja Šiaurės ir Baltijos šalių elektros biržų operatorė – bendrovė „Nord Pool Spot AS“.

„Nord Pool Spot AS“ funkcijos:

 • organizuoja didmeninę prekybą elektros energija biržoje;
 • užtikrina prekybos elektros energija vietos (biržos) techninį aptarnavimą ir palaikymą;
 • skelbia informaciją apie didmeninę prekybą elektros energija elektros biržoje ir kitas elektros biržos veiklos sąlygas;
 • užtikrina vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems elektros biržos dalyviams;
 • informuoja ir konsultuoja elektros biržos dalyvius ir kitus rinkos dalyvius elektros biržos organizavimo ir veiklos klausimais.

Lietuvos elektros birža yra visiškai integruota į Šiaurės Europos šalių elektros biržą ir veikia vadovaujantis tokiais pačiais principais, kokiais vadovaujasi ir kitos regiono šalys. Elektros biržoje vyksta tarptautinė prekyba, kuri yra yra išankstinė: visi elektros energijos tiekimo sandoriai sudaromi prieš vartojimo momentą – rinkos dalyviai gali rinktis iš dviejų prekybos biržoje būdų: „dienos prieš“ ir „dienos eigos“ prekybą. Prekyba biržoje vyksta atskirai kiekvienai ateinančio laikotarpio valandai (valandinė prekyba). UAB „Baltpool“, iki 2012 m. birželio 18 d. vykdžiusi elektros biržos operatoriaus veiklą, elektros rinkos dalyviams šiuo metu siūlo alternatyvą ilgalaikių kontraktų registravimui – pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų instrumentų rinką.

Detaliau apie didmeninę elektros energijos prekybą Lietuvoje gali sužinoti susipažinę su Prekybos elektros energija taikylėmis.

Mažmeninė prekyba elektros energijos sektoriuje

Mažmeninę prekybą elektros energija (tiekiant elektros energiją vartotojams) turi teisę vykdyti tik tiekėjai pagal su vartotojais sudarytas mažmeninės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Vartotojai turi teisę pirkti elektros energiją iš tiekėjų savo asmeniniam vartojimui.

Mažmeninės prekybos principus ir tvarką nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės

Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus nustato visuomeninis tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams. Vartotojams elektros energiją tiekia visuomeniniai ir nepriklausomi tiekėjai.

Kainos sudėtis  =  elektros energijos įsigijimo kaina  +  perdavimo kaina  +  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestis  +  skirstymo išlaidos  +  visuomeninio tiekimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos bei ankstesnio laikotarpio prognozuotos elektros energijos kainos skirtumas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK):

 • atlieka valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą;
 • skelbia visuomeninės elektros energijos kainą ir tarifus;
 • skelbia visuomeninių ir nepriklausomų tiekėjų sąrašus.

Vartotojai turi teisę laisvai pasirinkti (taip pat pakeisti) nepriklausomą elektros energijos tiekėją, taip pat sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, kad būtų užtikrinti jų elektros energijos poreikiai.

Vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, jeigu tokiems vartotojams elektros energija nėra tiekiama visuomenine elektros energijos kaina, užtikrinamas garantinis tiekimas.  


Elektros energetikos veiklos valdymą, reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę pagal kompetenciją atlieka:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI)
 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  (VVTAT)

Iškilus problemai, privatūs vartotojai arba elektros energetikos įmonės gali kreiptis į institucijas, kurios privaloma tvarka nagrinėja skundus ir ginčus ne teismine tvarka:

institucijas, kurios privaloma tvarka nagrinėja skundus ir ginčus ne teismine tvarka:

 • Valstybinė energetikos inspekcija – dėl elektros energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, elektros energijos kokybės reikalavimų, elektros energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą elektros energiją pažeidimų, avarijų, elektros energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant elektros energiją, dėl teisės elektros energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, elektros energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo;
 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl elektros energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Visais kitais atvejais ginčai gali būti sprendžiami teismo tvarka. Vartotojai gali kreiptis į kompetentingus nepriklausomus ekspertus, ekspertų įstaigas arba valstybės institucijas, norėdami gauti atitinkamas išvadas, į kurias, sprendžiant nesutarimus, gali būti atsižvelgiama.

Vartotojų ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Elektros energetikos sektoriaus veiklą reglamentuoja šie teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-29