Informacija apie paramą

Elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių rėmimas

Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka elektros gamintojai naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius gali pretenduoti į paramą. 

Parama finansuojama Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžeto lėšomis ir paskirstoma aukciono būdu. Paramos teikimo mechanizmą reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.


Teisės aktai reglamentuojantys viešuosius interesus atitinkančias paslaugas:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ES Struktūrinė parama

Finansuojamos veiklos iš ES struktūrinės paramos: Pagal 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ finansuoja šias priemones fiziniams ir juridiniams asmenims.


Lietuvos Respublikos energetikos ministerija:

Detalesnės informacijos apie šias priemones (žr. antrąjį ir trečiąjį skirsnius) 


Lietuvos Respublikos ūkio ministerija:

 • „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“: Remiama veikla – atsinaujinančių energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.

Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR

 • „Auditas pramonei LT“: Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.

Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija:

 • „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“: Remiama veikla – skatinanti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui, investicijų projektų rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena.

Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR

 • „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“: Remiama veikla – savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą.

Detalesnės informacijos apie šią priemonę (Trečiasis skirsnis) žr. TAR

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa (ir su ja susijusi medžiaga NMA ir ŽŪMIS)

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą yra patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja ūkininkus, taip pat veikiančias ar naujai įsteigtas labai mažas įmones pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklą:

 • „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“: Remiama veikla – biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimas, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba.

Detalesnės informacijos apie šią veiklą žr. TAR

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos specialioji programa

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikoje veikiantiems juridiniams asmenims arba Lietuvos Respublikoje įregistruotiems kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems subsidijų forma finansuojamus aplinkos apsaugos investicinius projektus, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas, Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas finansavimo kryptis.


Mokesčių lengvatos:

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

 • nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus;
 • fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami.

Akcizų lengvatos

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (2, 27, 40 ir 48 straipsniai).

 • Akcizais yra apmokestinami energiniai produktai. Akcizų įstatyme (2 priede) nenurodyti energiniai produktai, išskyrus nurodytuosius, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras.
 • Nuo akcizų atleidžiamas dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Akcizas netaikomas elektros energijai, kuri pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.
 • Akcizų lengvatos energiniams produktams iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais taikomos tiems energiniams produktams, kurie pagaminti iš toliau nurodytų produktų arba kurių sudėtyje yra vienas ar keli šioje dalyje nurodyti produktai:

1) klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 1507–1518 pozicijose;

2) klasifikuojami KN 3824 90 55, 3824 90 80–3824 90 99 subpozicijose (šios nuostatos taikomos tik tai daliai, kuri pagaminta iš biomasės);

3) klasifikuojami KN 2207 20 00 ir 2905 11 00 subpozicijose, jeigu jie nėra sintetinės kilmės;

4) pagaminti iš biomasės (kaip ji apibrėžta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme), įskaitant produktus, klasifikuojamus KN 4401 ir 4402 pozicijose.

Šios nuostatos taip pat taikomos ir tuo atveju, jeigu 1–4 dalyje nurodytų produktų sudėtyje yra vandens (KN 2201 pozicija ir 2851 00 10 subpozicija).

Šios nuostatos taikomos tik tiems produktams, kurie atitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme biodegalams ir (ar) biokurui keliamus reikalavimus.

Šiuos reikalavimus ir Europos standartizacijos komiteto patvirtintus standartus EN 14214 ir CEN/TS 15293 atitinkantiems biodegalų ir degalų mišiniams taikomas Akcizų įstatymo 35–39 straipsniuose nustatytas akcizų tarifas, sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) biodegalų ir degalų mišinyje.

Kitiems šiuos reikalavimus atitinkantiems ir čia nenurodytiems produktams taikomas Akcizų įstatymo 35–39 straipsniuose nustatytas akcizų tarifas.


Biodegalų ir biokuro gamybos plėtros finansavimas:

Biodegalai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d įsakymas Nr. 3D-417„Dėl biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklėse nustatyti pagrindiniai biodegalų gamybos plėtros finansavimo tikslai:

 • Skatinti biodegalų gamybą, sudaryti galimybę žemės ūkio produkciją naudoti ne maisto reikmėms;
 • Mažinti priklausomybę nuo importuoto kuro ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Pagal šias taisykles valstybės pagalba kompensuojant dalį rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamybai nupirktų rapsų ir javų grūdų kainos (toliau – pagalba) teikiama iš valstybės biudžeto lėšų.

Pagalbos gavėjai – rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai, atitinkantys taisyklėse nurodytus tinkamumo kriterijus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3D-508 „Dėl didžiausio kompensuojamų rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2016 metais, kiekio patvirtinimo“ didžiausias kompensuojamas 2016 metais visų pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) rapsų grūdų kiekis – 169 299 tonos, javų grūdų – 40 510 tonų.

Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2015 metais, kiekis;

Didžiausias kompensuojamas rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2014 metais, kiekis.

Biokuras

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3D-223 „Dėl paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“

Teisės aktas, nustato paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems energetinius augalus, kaip biokuro žaliavą ir juos superkančioms ir perdirbančioms įmonėms.

Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos

Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios elektros energijos balansavimas yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.

Teisės aktai reglamentuojantys viešuosius interesus atitinkančias paslaugas:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-04