Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos

AEI bendrija gali būti pripažįstama Viešoji įstaiga leidimo gaminti elektros energiją išdavimo metu, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtina, kad juridinis asmuo atitinka bendrijai keliamus reikalavimus.

Dėl juridinio subjekto pripažinimo AEI bendrija gali kreiptis jau kurį laiką veikiantys, arba naujai įsteigti juridiniai asmenys, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • ne mažiau kaip 51 procentas balsų visuotiniame dalyvių susirinkime priklauso fiziniams asmenims, kurie savo gyvenamą vietą yra deklaravę savivaldybėje, kurioje statoma elektrinė, arba seniūnijoje, besiribojančioje su šia savivaldybe;
 • kiekvienas dalyvis turi ne daugiau kaip 20 procentų kitos energetikos įmonės balsų visuotiniame dalyvių susirinkime.

AEI bendrija savo dalyviams turėtų teikti aplinkos apsaugos, ekonominę arba socialinę naudą, pvz.:

 • Aplinkos projektai – tvarumo klausimams spręsti;
 • Gerovės projektai – pažeidžiamų ir socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti;
 • Švietimo projektai – geresnio mokymosi prieinamumui užtikrinti;
 • Poilsio projektai – sveikos ir aktyvios bendruomenės skatinimui;
 • Kultūros projektai ir kt.

AEI bendrija turi teisę:

 • Statyti elektros energijos ar šilumos gamybos įrenginius;
 • Dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (neįsipareigodama pagaminti aukcione pasiūlytą elektros energijos kiekį) ir gauti kainos priedą;
 • Elektros energiją savo dalyviams teikti neatlygintinai;
 • Pirmumo teise elektros energiją tiekti į elektros tinklus;
 • Parduoti elektros energiją ne bendrijos dalyviams.

Sprendimų priėmimo tvarka:

 • Tvarka nustatoma steigimo sutartyje; įstatuose;
 • Sprendimai priimami visuotiniame dalininkų susirinkime;
 • Sprendimai priimami balsų dauguma;
 • Balso teisę turi visi dalininkai;
 • Vienas dalininkas turi vieną balsą.

 

Pripažinimo atsinaujinančių išteklių energijos bendrija žingsniai:

 1. Bendruomenės nariams pateikiama informacija apie siekį kurti atsinaujinančių išteklių energijos bendriją (AEIB) ir statyti energijos gamybos įrenginius;
 2. Atsiradus asmenims, norintiems dalyvauti AEIB veikloje, kreipiamasi dėl viešosios įstaigos steigimo arba keičiami jau veikiančios viešosios įstaigos įstatai dėl veiklos sąlygų. Viešoji įstaiga steigiama vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymu. Steigimo sutartyje arba įstatuose rekomenduojama sutarti dėl AEIB veikimo sąlygų (pvz.: dėl lėšų elektrinės įsigijimui surinkimo; elektros energijos pardavimo ne AEIB dalyviams; ar elektros energija AEIB dalyviams bus parduodama ar tiekiama neatlygintinai; sąlygas, kuriomis prie AEIB veiklos galėtų prisijungt nauji dalyviai ar iš veiklos pasitraukti esami dalyviai; kam ir kokia tvarka bus skiriamos iš AEIB gautos pajamos ir kt.);
 3. Pasirenkama elektrinės statybos vieta, rengiamas elektrinės statybos projektas, į tinklų operatorių kreipiamasi dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, jei AEIB planuoja dalyvauti aukcione, su tinklų operatoriumi pasirašomas ketinimų protokolas, vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis į Valstybinę reguliavimo tarybą (VERT) kreipiamasi dėl leidimo plėtoti išdavimo, statoma elektrinė, į VERT kreipiamasi dėl leidimo gaminti išdavimo ir pripažinimo AEIB;
 4. Kai viešoji įstaiga atitinka AEIB keliamus reikalavimus ((1) ne mažiau kaip 51 % balsų visuotiniame dalyvių susirinkime priklauso vietos gyventojams; (2) kiekvienas dalyvis turi ne daugiau kaip 20 procentų kitos energetikos įmonės balsų visuotiniame dalyvių susirinkime), ji pripažįstama AEIB.
 5. Turint leidimą plėtoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais vykdomi elektrinės statybos darbai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-23