Teisinė informacija

Energetikos ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių bei įstaigų prie ministerijos pirktos galimybių studijos, analizės ir tyrimai

2017 m. 2015 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų
2016 m.

Alternatyvių energijos šaltinių (šilumos siurblių) panaudojimo IAE eksploatavimo nutraukimo procese galimybių studija (rengiama)

VĮ Ignalinos atominės elektrinės informacijos centro įrengimo variantų analizė (rengiama)

2014 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų

Studija „Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų“

Direktyvos, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas

Šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo gyvenamųjų namų vidaus sistemose galimybių vertinimas

2015 m.

Su atnaujinama Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija susiję tyrimai

Dujų infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Elektros infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Gamtinių dujų parametrų pokyčio analizė ir tinkamų vartotojams verčių nustatymas Lietuvos dujų sistemose

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas

2014 m. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų reglamentavimo Lietuvoje ir kitose ES valstybėse lyginamoji analizė ir optimalios schemos Lietuvai nustatymas
2013 m. Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė

 

  • Seimo kontrolierių pažymos skiltyje skelbiamos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie ministerijoje atliktus skundų tyrimus ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus.
  • Valstybės kontrolierių sprendimai skiltyje skelbiami valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai dėl valstybinio audito metu nustatytų reikšmingų teisės pažeidimų, taip pat valstybės kontrolieriui pateikta informacija apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą. Jeigu valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimai apskundžiami teismui, skelbiami ir atitinkami teismų sprendimai.
  • Teismo sprendimai skiltyje skelbiami įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų.
  • Tarnybiniai nusižengimai skiltyje skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie tais metais įstaigos valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir valstybės tarnautojams skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

 

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

  • Ministerija tokios informacijos šiuo metu neturi.

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

  • Ministerija tokios informacijos šiuo metu neturi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-04