Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-332 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-377 redakcija) TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. TIKSLAS 4. Teisės skyriaus patarėjas padeda užtikrinti kokybišką teisėkūros procesą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje (toliau – Energetikos ministerija, ministerija), teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijos veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas, teikti teisinę informaciją ir konsultacijas, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai valstybinėse įstaigose, institucijose ir teismuose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnis); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, puikiai orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje; 6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengiant išvadas mokėti susirasti Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) informacinėje sistemoje ES teisės aktus bei juos analizuoti; 6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę (sistemiškai vertinti teisės aktų projektus bei tiksliai identifikuojant jų trūkumus pateikti išvadas); 6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles; 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą, užtikrina tinkamą dokumentų skyriuje tvarkymą; 7.2. nesant skyriaus vedėjo vizuoja skyriaus ir kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Energetikos ministerijos vadovybės vardu, projektus, siekdamas užtikrinti jų atitiktį Energetikos ministerijos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams; 7.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.4. analizuoja, teikia išvadas ir rengia atsakymų projektus dėl valstybės ir savivaldybės institucijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktų prašymų, skundų ir pareiškimų, skyriaus kompetencijos klausimais; 7.5. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, valstybės institucijose, Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, rengia medžiagą teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms; 7.6. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje; 7.7. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta; 7.8. skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; 7.9. konsultuoja Energetikos ministerijos vadovybę, Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skyriaus kompetencijos klausimais; 7.10. pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą; 7.11. vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo, vertinimo ir informavimo apie veiksmų programą klausimais projektus; 7.12. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu; 7.13. tvirtina Energetikos ministerijos dokumentų ir Energetikos ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą; 7.14. pagal kompetenciją vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui. __________________