Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-10-01T00:00:00429767įsakymas2019-09-27T00:00:008A-262PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1-262 TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų ir teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie veiksmų programą energetikos srityje, atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, ES teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų, užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teismuose. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirties organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; 4.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešosios teisės srities įstatymus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais viešųjų pirkimų srityje ir energetikos srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, puikiai orientuotis Lietuvos teisės ir teisinėje sistemoje; 4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. užtikrina ministerijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir ministerijos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti; 5.2. rengia viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektus (pagal priemonių vadovų pateiktus duomenis) ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleriui; 5.3. kaip pirkimų organizatorius, vykdo prekių, paslaugų ir darbų, skirtų ministerijos poreikiams užtikrinti, viešuosius pirkimus; 5.4. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, procedūras; 5.5. rengia visų, per finansinius metus atliktų, pirkimų pažymas, ataskaitas bei skelbimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Viešųjų pirkimų tarnybai, veda ir tvarko viešųjų pirkimų apskaitos registrus; 5.6. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje, pagal priemonių vadovo parengtą prašymą rengia ir teikia ministerijos viešųjų pirkimų komisijai ir vertinimo komisijai pirkimo dokumentų projektus, organizuoja techninį šių komisijų aptarnavimą; 5.7. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais priemonių vadovus, teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, ministerijos kancleriui, jo įgaliotiems asmenims, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 5.8. organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus, pagal teisės aktų reikalavimus skelbtinos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir ministerijos tinklalapyje, skelbimą; 5.9. rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų; 5.10. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 5.11. atstovauja ministerijai teismuose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ir teisėsaugos institucijose, rengia medžiagą; 5.12. atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 5.13. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus; 5.14. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje; 5.15. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl ES teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta; 5.16. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programos administravimui ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą; 5.17. vertina kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programos administravimo klausimais projektus; 5.18. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 5.19. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimo; 5.20. pavaduoja skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; nesant skyriaus vedėjo, organizuoja ir užtikrina skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą; 5.21. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________