Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. rugsėjo 6 d.  
įsakymu Nr. 1-249

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį projektų administravimo arba projektų veiklų organizavimo srityse;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą;

4.4. būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti valstybinę kalbą;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:

5.1. renka informaciją Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimui skirto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano rengimui;

5.2. renka informaciją nacionalinio energetikos ir klimato plano metinių įgyvendinimo rezultatų stebėsenos vykdymui;

5.3. suveda stebėsenos rezultatus į specializuotas programas;

5.4. padeda organizuoti integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano viešinimą Lietuvos regionuose ir valstybėse, su kuriomis susijusi Lietuvos nacionalinė energetikos sistema komerciniu ir techniniu požiūriu;     

5.5. renka informaciją teisės aktų projektų parengimui skyriaus kompetencijos klausimais, susipažįsta su teikiamomis pastabomis ir pasiūlymais dėl ministerijos ir (arba) kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

5.7. pagal kompetenciją inicijuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

5.8. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;

5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

6.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;

6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.

7. Vyriausiasis specialistas atsako už:

7.1. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_____________________