Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. 1-209

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, vertinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) administracijos padalinių ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų ir užtikrinti tinkamą atstovavimą Energetikos ministerijai teismuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti teisinio darbo patirties;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais energetikos sritį reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją darbe taikyti teisės aktus reglamentuojančius viešosios teisės sritį, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.4. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.5. gebėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl Energetikos ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

5.2. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.3. konsultuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.4. atstovauja Energetikos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

5.5. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

5.6. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose;

5.7. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje;

5.8. pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą;

5.9. vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo, vertinimo ir informavimo apie veiksmų programą klausimais projektus;

5.10. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu;

5.11. tvirtina Energetikos ministerijos dokumentų ir Energetikos ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą;

5.12. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;

5.13. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________