Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12  d. įsakymu Nr. 1-115

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patarėjas (toliau – ministerijos patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Ministerijos patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) strategijos ir prioritetinių projektų įgyvendinimą bei projektinio valdymo principų diegimą ir stebėseną.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – strategijos įgyvendinimo ir projektų valdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos arba projektų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. gebėti rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, turėti veiklos planavimo ir valdymo įgūdžių, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ir projektų valdymo srityse;

5.2. atlieka sisteminius Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo procesų vertinimus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

5.3. pagal kompetenciją koordinuoja Energetikos ministerijai pavestą veiklą, susijusią su strateginių tikslų ir prioritetinių projektų įgyvendinimo klausimais;

5.4. koordinuoja Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelį, vykdo portfelio tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir prioritetinių projektų įgyvendinimo stebėseną bei kontrolę;

5.5. vertina kylančias rizikas, susijusias su Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfeliu ir jame esančiais strateginiais projektais, teikia pasiūlymus, kaip jas sumažinti;

5.6. vadovaudamasis projektinio valdymo principais, planuoja Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

5.7. koordinuoja projektinio valdymo įrankių diegimą ir jų pritaikymą prioritetinių projektų portfelio stebėsenai, rizikų ir problemų įvertinimui;

5.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą (teikti konsultacijas, ruošti mokomąją medžiagą, vesti vidinius seminarus ir kt.) Energetikos ministerijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei priskirtų įgyvendinti Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio ir kitų sisteminių darbų įgyvendinimo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami ministerijos patarėjo kompetencijai priskirti klausimai;

5.10. pagal energetikos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus;

5.11. vykdo kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

_____________________