Pareigų aprašymas Spausdinti

 PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos energetikos ministro

            2019 m. balandžio 12  d.

            įsakymu Nr. 1-118

 

KLIMATO KAITOS VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti grupei pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams, kitiems normatyviniams, techniniams dokumentams, grupės kompetencijos klausimais rengti, grupės darbui organizuoti nesant grupės vadovo.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –

atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos įgyvendinimo.


 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“  programiniu paketu;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus, pagal grupės kompetenciją organizuoja jų priemonių įgyvendinimą;

5.2. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų valstybių pavyzdžius įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo politiką, teikia siūlymus dėl sėkmingų priemonių taikymo Lietuvoje;

5.3. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su ES teise;

5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.6. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose atsinaujinančių energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų;

5.7. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;

5.8. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;

5.9. sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją grupės veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su grupės veikla, siekiant užtikrinti tinkamą grupės funkcijų vykdymą;

5.10. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir Energetikos ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

________________________