Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-134 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-415 redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų administravimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijos ribose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ES struktūrinių fondų investicijų administravimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo, viešojo administravimo, teisės, politikos mokslų ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų investicijų administravimo srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. skyriaus kompetencijos klausimais rengia ES struktūrinių fondų investicijoms administruoti būtinus dokumentų projektus ir teikia dėl jų paaiškinimus; pagal skyriaus kompetenciją rengia projektų specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus koordinuojamoms priemonėms; 7.2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja, sudarant valstybinių projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime; dalyvauja rengiant ir tobulinant kitus su ES struktūrinių fondų investicijomis susijusius teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus; 7.3. esant poreikiui, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės pagalbos derinimo su Europos Komisija dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų naudojimu; 7.4. pagal skyriaus kompetenciją kontroliuoja projektų, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, įgyvendinamo tinkamumą pagal Veiksmų programoje numatytą teritoriją; 7.5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai; 7.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia ekspertines išvadas dėl pareiškėjų skundų, susijusių su projektų atitikties specialiesiems (atitikties ir prioritetiniams) atrankos kriterijams ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu bei organizuoja ir administruoja projektų vykdytojų/pareiškėjų skundų ir prašymų nagrinėjimą ministerijoje; 7.7. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą; 7.8. rengia informaciją apie administruojamas priemones ministerijos vadovybei, įvairiems renginiams, žiniasklaidos priemonėms; teikia informaciją ar ataskaitas vadovaujančiai institucijai, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, stebėsenos komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, visuomenei; 7.9. dalyvauja plėtojant interneto svetainės dalį, skirtą skelbti ir atnaujinti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijų administravimą; 7.10. pagal poreikį organizuoja mokymus, seminarus, teikia informaciją ir metodinę pagalbą galimiems pareiškėjams, ketinantiems gauti ES struktūrinių fondų investicijų pagal Energetikos ministerijos administruojamas priemones; 7.11. dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą; 7.12. teisės aktų nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti bei nustatyta tvarka teikia dokumentus nacionalinėms ir ES audito institucijoms; skyriaus kompetencijos ribose įgyvendina audito institucijų rekomendacijas; 7.13. rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą; teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams; 7.14. dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijomis, darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; pagal poreikį rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus; 7.15. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose, atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; 7.16. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 7.17. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________