Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. rugsėjo 24 d.

įsakymu Nr. 1-257

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymo Nr. 1-436 redakcija)

 

 

 

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. (neteko galios)

3. (neteko galios)

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – organizuoti, planuoti ir tobulinti skyriaus veiklą, užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą bei padėti didinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) administracijos padalinių ir Energetikos ministerijai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą ir įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus audito.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties;

6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.3. žinoti nacionalinius audito standartus, atitinkančius tarptautinius vidaus audito standartus ir kitus vidaus auditą reglamentuojančius norminius aktus;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito srityje, iš jų – ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, atliekant vidaus auditus viešuosiuose juridiniuose asmenyse;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

7.2. rengia ir teikia ministrui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką;

7.3. atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos vertinimo analizę, planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su ministru;

7.4. atlieka vidaus audito poreikio įvertinimo analizę;

7.5. organizuoja ir/ar atlieka ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus;

7.6. atlieka vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas kokybiškai ir vadovaujantis ministro patvirtintos vidaus audito metodikos reikalavimais;

7.7. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.8. pataria ministrui, audituoto ministerijos administracijos padalinio vadovui bei ministerijai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

7.9. rengia ir teikia ministrui vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ir (ar) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

7.10. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

7.11. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Energetikos ministeriją kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

7.13. teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos ir struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

7.14. kasmet iki kovo 1 d. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir energetikos ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

7.15. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;

7.16. užtikrina konsultacijų ministerijos administracijos padalinių ir viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės sistemos ir rizikos veiksnių valdymo tobulinimo, veiklos, valdymo ir audito klausimais teikimą;

7.17. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą, tinkamą jų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

7.18. atlieka kitus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytus, su skyriaus veikla susijusius ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui.

 

_____________________