Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-55 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-376 redakcija) TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje (toliau –Energetikos ministerija, ministerija), teisėtumo laikymąsi ministerijos veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas, suteikti teisinę informaciją, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir 1 metų teisinio darbo patirtį energetikos srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Energetikos ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti administracinę, civilinę ir darbo teisę, taip pat Europos Sąjungos (toliau – ES) teisę. Taip pat būti susipažinusiam su raštvedybos ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 6.4. mokėti pateikti ieškinius, prašymus (skundus), apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius ieškinius, prašymus (skundus); 6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant teisinio pobūdžio, valstybės tarnybos, valstybės turto valdymo, Energetikos ministerijos valdomų įmonių ūkinės veiklos srities, viešųjų pirkimų vykdymo ir kitus klausimus; 6.8. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas: 7.1. organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą, užtikrina tinkamą dokumentų skyriuje tvarkymą; 7.2. vizuoja skyriaus ir kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Energetikos ministerijos vadovybės vardu, projektus, siekdamas užtikrinti jų atitiktį Energetikos ministerijos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams; 7.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.4. organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą skyriuje, analizuoja, teikia išvadas ir rengia atsakymų projektus dėl valstybės ir savivaldybės institucijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktų prašymų, skundų ir pareiškimų, skyriaus kompetencijos klausimais; 7.5. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, valstybės institucijose Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, rengia procesinę ir kitokią medžiagą teismams, kitoms ginčų nagrinėjimo ar teisėsaugos institucijoms; 7.6. nustatyta tvarka rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Energetikos ministerijos kolegijos, energetikos ministro sudarytų darbo grupių ir komisijų posėdžiams, pasitarimams; 7.7. pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos padaliniais analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje; 7.8. pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir/ar atsakymus Europos Komisijai dėl ES teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta; 7.9. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; 7.10. konsultuoja Energetikos ministerijos vadovybę, Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skyriaus kompetencijos klausimais; 7.11. kontroliuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų teisėtumą, kad jie atitiktų galiojančius ir (ar) aukštesnės teisinės galios teisės aktus; 7.12. inicijuoja Energetikos ministerijos teisinių paslaugų pirkimus, dalyvauja kasmetinio Energetikos ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano rengime; 7.13. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo; 7.14. užtikrina Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir atliekant Energetikos ministerijos viešuosius pirkimus; 7.15. su kitais ministerijos administracijos padaliniais vertina ir teikia pastabas dėl parengtų teisės aktų projektų 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo klausimais; 7.16. vertina kitų ministerijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo klausimais projektus; 7.17. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui; vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; 7.18. pagal kompetenciją vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Energetikos ministerijos kancleriui. ________________________