Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 1-42    
(pakeitimas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. balandžio 11 d.
įsakymu Nr. 1-114)

 

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti tinkamą skyriaus darbą bei užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą šilumos ūkio ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą, skyriaus kompetencijos klausimais ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, verslo ir vadybos ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo energetikos srityje patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir Dokumentų rengimo taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, koordinuoja jame nustatytų priemonių, užtikrinančių patikimą šalies ūkio ir šilumos vartotojų aprūpinimą šilumos energija bei efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą, įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja formuojant šilumos ūkio plėtros politiką, užtikrinant efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas;
7.3. užtikrina Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos parengimą, koordinuoja jos vykdymą, įgyvendinimo priežiūrą, vykdo stebėseną;
7.4. nagrinėja šalies šilumos ūkio sektoriaus plėtros prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas;
7.5. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų skyriuje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų teikimą;
7.6. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose šilumos ūkio plėtros ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šiais klausimais svarstomų ES dokumentų;
7.7. palaiko tarnybinius ryšius, bendradarbiauja ir konsultuojasi su kitų ES šalių narių ir ES institucijų atstovais, ES tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio sektoriaus veiklą bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo klausimus, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) administruojamos ES struktūrinės paramos planavimui ir skirstymui reikalingus dokumentus šilumos ūkio ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityse, priemonių įgyvendinimo planus, rengia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, dalyvauja sudarant valstybinių projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
7.10. analizuoja šalies ir užsienio šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, šiais klausimais rengia informaciją ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
7.11. teikia pasiūlymus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo bei visuomenės informavimo šilumos ūkio ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo klausimais;
7.12. koordinuoja šilumos ūkio veiklos ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo studijų ir programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų tikslinimo;
7.13. organizuoja ir užtikrina pagal kompetenciją skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;
7.15. planuoja, organizuoja ir užtikrina efektyvų skyriaus darbą, tinkamai paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja ir užtikrina savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;
7.16. teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.17. užtikrina tinkamą politikos formavimą ir savininko teisių ir pareigų įgyvendinimą VĮ „Energetikos agentūra“, taip pat koordinuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
_____________________