Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-152 (pakeitimas 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-347) ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13 II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą formuojant valstybės politiką šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityse, pagal skyriaus kompetenciją vykdyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę, rengti teisės aktų projektus, normatyvinius, techninius bei kitus dokumentus, kad būtų užtikrintas tinkamas šilumos ūkio sektoriaus ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teisinis reguliavimas. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – energetikos – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projekto; 7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną; 7.3. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti; 7.4. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus; 7.5. skyriaus kompetencijos klausimais rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų; 7.6. teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.7. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo; 7.8. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose šilumos ūkio sektoriaus ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šiais klausimais svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; 7.9. analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo didinimo klausimus, dalyvauja rengiant pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektų rengimo bei derinimo su ES teise; 7.10. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis skyriaus kompetencijos klausimais; 7.11. dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; 7.12. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________