Pareigų aprašymas Spausdinti


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 1-96

 

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) ir įstaigų prie ministerijos strateginių veiklos planų rengimui ir įgyvendinimui koordinuoti, užtikrinti dalyvavimą regioninio bendradarbiavimo ir kituose tarptautinio bendradarbiavimo formatuose, taip pat kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – strateginio planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties;
6.2. turėti darbo energetikos srityje patirtį arba patirtį tarptautinio bendradarbiavimo (tarptautinių ryšių) arba strateginio planavimo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
6.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų ir jų įgyvendinimo darbų energetikos srityje derinimo procesą tarp ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos;
7.2. koordinuoja ir rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas, suveda duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS);
7.3. koordinuoja ir rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą;
7.4. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
7.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis energetikos srities strateginio planavimo srityje bei šių institucijų darbo grupių veikloje;
7.6. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos veiklą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) ir kitose organizacijose;
7.7. dalyvauja Europos Sąjungos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto veikloje;
7.8. koordinuoja Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis energetikos srityje Energetikos ministerijos kompetencijos ribose;
7.9. pagal Energetikos ministerijos kompetenciją bendradarbiauja su Užsienio reikalų ministerija koordinuojant Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimus;
7.10. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams tarptautiniams susitikimams;
7.11. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos technologijų ir inovacijų politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus:
7.11.1. atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų atžvilgiu energetikos technologijų ir inovacijų politikos klausimu koordinavimą, rengimą, stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
7.11.2. dalyvauja Europos Strateginio energetikos technologijų plano (SET-Plan) Valdymo grupėje;
7.12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.13. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.14. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją energetinio saugumo tema Lietuvoje, regiono šalyse bei globaliu mastu;
7.15. pagal kompetenciją rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, Seimo komitetams;
7.16. laikinai vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas strateginio planavimo srityje jų atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiu;
7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________