Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-333 NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Naftos ir dujų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų ir kitų iškastinių energijos išteklių (toliau – energijos ištekliai) ir jų infrastruktūros plėtros politikos įgyvendinimo srityse, teisės aktams, normatyviniams, techniniams bei kitiems dokumentams rengti, taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimu, taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities energijos išteklių sektoriuose. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba politikos mokslų krypties; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje; 6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis; 6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą, užtikrina tinkamą dokumentų skyriuje tvarkymą; 7.2. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano formavimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą; 7.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimą; 7.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo politikos formavimo pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, apimant mokslinę techninę ir informacinę politiką, taip pat rengia ir teikia pasiūlymus dėl gamtinių dujų sektoriaus plėtojimo prioritetų ir tikslų; 7.5. koordinuoja gamtinių dujų infrastruktūros projektų įgyvendinimą; 7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus, dalyvauja administruojant ir įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą; 7.7. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, užtikrinančius patikimą ir saugų energijos išteklių tiekimą, rinkų vystymą ir infrastruktūros plėtrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.8. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis; 7.9. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis; 7.10. analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius dujų sektoriaus veiklą, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos teise; 7.11. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus, prašymus ir pareiškimus; 7.12. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Energetikos ministrui, viceministrams, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.13. analizuoja šalies ir užsienio dujų sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia informaciją Energetikos ministerijos vadovybei; 7.14. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; 7.15. dalyvauja užtikrinant tinkamą politikos formavimą ir atstovavimą valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises UAB „Epso-G“, AB „Klaipėdos nafta“; 7.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Energetikos ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________