Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro  
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 1-147 
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. liepos 13 d.
įsakymu Nr. 1-207)


ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos pozicijoms dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų rengti; Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę kontrolei vykdyti; normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities elektros energetikos sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba energetikos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano ir programų nuostatų, formavimo ir tikslinimo, priemonių, užtikrinančių patikimą šalies ūkio ir gyventojų aprūpinimą elektros energija, bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja formuojant elektros energetikos sektoriaus plėtojimo politiką, prioritetus ir tikslus pagal Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas; dalyvauja rengiant elektros energetikos sektoriaus ir rinkos plėtros programas ir planus;
7.3. rengia ir su kitomis institucijomis derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų; dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose elektros energetikos sektoriaus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
7.4. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus veiklą, dalyvauja rengiant pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kancleriui ir energetikos viceministrams dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos teise; pagal skyriaus kompetenciją vykdo ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę kontrolę; teikia atsakymus į Europos Sąjungos institucijų paklausimus;
7.5. dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su elektros energetikos infrastruktūros vystymu; teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos infrastruktūros objektų investicinių projektų derinimo;
7.6. skyriaus kompetencijos klausimais rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.7. pagal kompetenciją analizuoja, vertina ir rengia išvadas bei pastabas kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus; rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už juose pateiktų duomenų teisingumą;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus elektros energetikos ūkio sektoriuje;
7.10. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.11. dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių ir komisijų darbą;
7.12. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.