Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. 1-227

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų administravimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje (toliau – ministerija).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –  2014-2020 metų ES fondų lėšų administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities verslo, vadybos, politikos mokslų, teisės, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES fondų lėšų administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.4. būti susipažinęs su ES fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant ir keičiant Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą;

7.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų lėšų administravimą, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo, taip pat nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus;

7.3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant ministerijos vidaus procedūras, susijusias su ES fondų valdymo ir kontrolės sistema;

7.4. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka derina su institucijomis bei socialiniais ekonominiais partneriais priemonių įgyvendinimo plano projekto dalis;

7.5. kompetencijos ribose rengia projektų atrankos kriterijus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;

7.6. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka derina su institucijomis ir (arba) vadovaujančiąja institucija bei socialiniais ekonominiais partneriais projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir kompetencijos ribose teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatų;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir notifikuojant valstybės pagalbos schemas, susijusias su ES fondų lėšų skyrimu;

7.8. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą;

7.9. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;

7.10. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

7.11. kompetencijos ribose nagrinėja pareiškėjų skundus, susijusius su iš ES fondų lėšų finansuojamų projektų atitikties projektų atrankos kriterijams ir paraiškų atitikties projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, vertinimu;

7.12. užtikrina bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, įstaigomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais įgyvendinant Veiksmų programos prioritetus ir planuojant bei įgyvendinant priemones;

7.13. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

7.14. pagal kompetenciją analizuoja ES fondų investavimo spartą bei teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą ir kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES fondų investicijomis, darbe;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir galutinę Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, Partnerystės sutarties ataskaitas ir užtikrina, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (esant poreikiui, rengia papildomas ataskaitas);

7.17. pagal kompetenciją nustatyta tvarka bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis, nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms teikia informaciją;

7.18. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams socialiniams ekonominiams partneriams ES fondų investicijų klausimais;

7.19. pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus;

7.20. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

7.21. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________