Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. 1-171


FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą atitinkamų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) įgyvendinamų programų (priemonių) finansų valdymą ir finansų kontrolės principų ir procedūrų laikymąsi, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija ir viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų analizės atlikimą bei kitos finansinės informacijos sisteminimą ir apibendrinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar verslo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir darbo santykius , inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tarptautiniais verslo apskaitos standartais; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; mokėti dirbti biudžeto ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;
6.5. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. sistemina, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija  ir viešųjų įstaigų metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą finansinę informaciją, reikalinga investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti;
7.2. atlieka valstybės įmonių dotacijų pokyčių analizę, sistemina gautą informaciją;
7.3. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;
7.4. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu darbuotojams priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų ir kitos ES paramos lėšų: tikrina ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;
7.5. kontroliuoja lėšų, skirtų ministerijos ministro fondo ir reprezentacinėms išlaidoms, panaudojimą, siekiant užtikrinti, kad neviršytų teisės aktuose patvirtinto maksimalaus dydžio, esant poreikiui teikia informaciją apie šių išlaidų naudojimą;
7.6. kontroliuoja išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio, judriojo plačiajuosčio ryšio, prisijungimo prie interneto, įskaitant galimybę atsiskaityti už automobilio stovėjimą, paslaugų sąskaitoms apmokėti, limitus, rengia su tuo susijusius dokumentus;
7.7. atlieka ministerijos darbuotojų pateiktų komandiruotės išlaidų ataskaitų finansų kontrolę – tikrina, ar teisingai užpildyta ataskaita, ar tinkami komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
7.8. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms ministerijos darbuotojų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus kelionės išlaidų kompensavimo paraiškas, esant poreikiui teikia informaciją apie komandiruočių išlaidų panaudojimą;
7.9. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, nustačius trūkumus, nedelsdamas informuoja skyriaus vedėją;
7.10. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo, dotacijų skyrimo sutarčių vykdymą, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;
7.11. analizuoja ministerijos valdymo išlaidų panaudojimą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;
7.12. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos mokėjimų (toliau – VBAM) sistemos naudotojo funkcijas priskirtas pagal VBAM sistemos kodavimą;
7.13. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;
7.14. analizuoja ir skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl finansų kontrolės sistemos tobulinimo ir finansų valdymo, darbo organizavimo;
7.15. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų vykdymu nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;
7.16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.17. vykdo kitus, su skyriaus  funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________