Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. 1-171


FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) valstybės biudžeto programų sąmatų projektų, biudžeto programų sąmatų sudarymo, jų vykdymo ir tikslinimo procesų ir procedūrų susiejimą ir vienodų principų taikymą, patikimą finansų valdymo ir finansų kontrolės principų laikymąsi, tinkamą skyriaus darbo organizavimą ir koordinavimą bei skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir specialiosios veiklos srities – Europos Sąjungos paramos lėšų administravimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį biudžeto planavimo, finansų valdymo ir finansų kontrolės srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įmonių finansinę apskaitą, finansų kontrolę, biudžeto planavimą, strateginį planavimą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau –
ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių fondų administravimą;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; mokėti dirbti biudžeto ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti finansinius išteklius, analizuoti resursų naudojimą, įvardyti biudžeto formavimo bei vykdymo procesuose iškilusias problemas ir teikti siūlymus kaip jas spręsti;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų įgyvendinimą, paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis;
7.2. organizuoja ir kontroliuoja iš ES paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų ir jų pakeitimų rengimą (tikslinimą) ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti;
7.3. kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
7.4. kontroliuoja, kad atitinkamų metų ministerijos programų sąmatose (išskyrus ES finansinės paramos, kitos gaunamos finansinės paramos, bendrojo finansavimo, specialiųjų programų sąmatas) planuojamos reprezentacinės išlaidos, neviršytų teisės aktuose skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio;
7.5. koordinuoja ir analizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ministerijos administracijos padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal programas, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir kitas dimensijas bei programos sąmatų koregavimo priežastis;
7.6. organizuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginio planavimo dokumentus;
7.8. kontroliuoja, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal ministerijos strateginiame plane numatytas programas, priemones ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius;
7.9. organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, atsako už jų paskelbimą laiku;
7.10. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;
7.11. teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – ministras) arba jo įgaliotam asmeniui apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;
7.12. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;
7.13. atlieka ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims, tinkamai paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, vykdantiems ministerijos atliekamų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų finansų kontrolę;
7.14. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo, skyriaus darbo organizavimo;
7.15. rengia ministerijos dokumentų, reglamentuojančių ministerijos finansų valdymą, projektus, dalyvauja rengiant ministerijos dokumentus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
7.17. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;
7.18. organizuoja aktualios informacijos suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus kaupimą, apibendrinimą ir teikimą;
7.19. organizuoja ir koordinuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo sutarčių analizės atlikimą;
7.20. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
7.21. rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus finansų valdymo klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.22. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms finansų valdymo, finansų kontrolės, valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;
7.23. atlieka kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministro ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

_______________________