Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. 1-135

 

ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl elektros energetikos sektoriaus plėtros, viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų teikimo, elektros energetikos sektoriuje valstybės politikos formavimo bei įgyvendinimo teikti; tinkamą valstybės atstovavimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kontroliuojamose bendrovėse užtikrinti, teisės aktų projektams ir kitiems dokumentams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – energetikos – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo ar vadybos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos ar energijos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektoriaus, įmonių ir akcinių bendrovių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, įmonių finansavimo principus, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano ir programų nuostatų, formavimo ir tikslinimo, priemonių, užtikrinančių patikimą šalies ūkio ir gyventojų aprūpinimą elektros energija, bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja formuojant elektros energetikos sektoriaus plėtros politiką, prioritetus ir tikslus pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, apimant mokslinę, techninę ir informacinę politiką, rengia elektros energetikos sektoriaus ir rinkos plėtros programas ir planus;
7.3. analizuoja šalies ir užsienio elektros energetikos sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ataskaitas ir kitą informaciją ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
7.4. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką dėl viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų teikimo elektros energetikos sektoriuje; pagal poreikį rengia ir teikia Europos Komisijai informaciją apie valstybės pagalbos teikimą elektros energetikos sektoriuje;
7.5. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos formavimo elektros energetikos sektoriuje teikiamų paslaugų kainodaros srityje;
7.6. skyriaus kompetencijos klausimais rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.7. dalyvauja sprendžiant elektros energetikos sektoriaus įmonių turto valdymo, privatizavimo, elektros energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo investicijų, finansavimo iš biudžeto, kreditavimo klausimus; dalyvauja užtikrinant tinkamą politikos formavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kontroliuojamose bendrovėse, įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises;
7.8. palaiko ryšius su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.9. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės institucijų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.11 pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________