Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. vasario 9 d.
įsakymu Nr. 1-27


ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti šilumos ūkio sektoriaus plėtros ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo politiką, rengti normatyvinius, techninius dokumentus ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;
7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, rengia šios programos įgyvendinimui būtinus teisės aktus, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
7.3. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;
7.5. analizuoja šalies ir kitų ES šalių narių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo ir dėl teisės aktų, užtikrinančių ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.8. rengia dokumentus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo šilumos ūkio klausimais;
7.9. dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose pristatyti skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką šilumos ūkio srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus šilumos ūkio reguliavimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;
7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
7.14. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe, pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių darbą;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________