Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 1-47


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) bei susijusių planavimo dokumentų parengimą ir atnaujinimą, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) dalyvavimą regioninio bendradarbiavimo ir kituose tarptautinio bendradarbiavimo formatuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarptautinių ryšių ir veiklos planavimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų arba verslo ir vadybos krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį politikos strategijų rengimo arba tarptautinių ryšių srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.koordinuoja NENS parengimą ir atnaujinimą;
7.2.koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių plano parengimą ir atnaujinimą;
7.3.prižiūri NENS nuostatų atitikimą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
7.4.pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos veiklą šiose tarptautinėse organizacijose bei Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo formatuose:
7.4.1.Nacionalinėje Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) įgyvendinimo priežiūros komisijoje ir Ekspertų darbo grupėje; ES BJRS prioritetinėje politikos srityje „Energetika“;
7.4.2.Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Bendradarbiavimo energetikos srityje (BASREC) Vyresniųjų energetikos pareigūnų grupėje (GSEO);
7.4.3.įvairiuose Baltijos Ministrų Tarybos formatuose;
7.4.4.Europos Sąjungos Integruotosios jūrų politikos įgyvendinimo Nacionalinėje koordinavimo komisijoje;
7.5.pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
7.6.bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis energetikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei energetikos inovacijų srityse;
7.7.dalyvauja Europos Strateginio energetikos technologijų plano (SET-Plan) Valdymo grupėje;
7.8.atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
7.9.dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
7.10.pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
7.11.skyriaus vedėjo ir/arba ministerijos vadovybės pavedimu, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiais;
7.12.vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________