Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. 1-44


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PALANVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus veiklai organizuoti, koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) strateginio veiklos plano rengimą ir jo įgyvendinimą, įgyvendino stebėseną ir ataskaitų rengimą, vykdyti Europos reikalų koordinavimo kontrolę, užtikrinti Energetikos ministerijos strateginių veiklos planų ir energetikos sektoriaus strateginių planų suderinamumą su Europos Sąjungos energetikos politikos nuostatomis, koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo klausimus, koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos ir jos pakeitimų projektus, taip pat užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – strateginio planavimo, energetikos strategijos, Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba ekonomikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,VISIŠKAI SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja skyriaus veiklai, planuoja ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, užtikrina efektyvų skyriaus užduočių atlikimą, pagal kompetenciją atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;
7.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.3. užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano rengimą (tikslinimą) ir jo įgyvendinimo stebėseną bei ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą;
7.4 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės metinius veiklos prioritetus, koordinuoja ataskaitų apie ministerijos įgyvendinamus Vyriausybės metinius prioritetus energetikos srityje rengimą;
7.5. koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano projektų rengimą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus strateginio planavimo dokumentus energetikos srityje;
7.6. rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų dėl Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos ir branduolinės energetikos srityje rengimą;
7.7. organizuoja regioninių ir globalių procesų analizę energetinio saugumo srityje;
7.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.9. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.10 pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
7.11. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
7.12. koordinuoja Energetikos ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų atostogų ir komandiruočių suteikimo bei veiklos metinių ataskaitų ir planų, kitos informacijos pateikimo ministerijos vadovybei klausimus;
7.13. ministerijos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja ministro įsakymo projektus dėl ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų atostogų ir komandiruočių suteikimo;
7.14 rengia ir teikia energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.

________________________