Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. 1-43

 

ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą elektros energetikos ūkio ir jo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą, kad būtų užtikrintas tinkamas elektros energetikos sektoriaus teisinis reguliavimas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities elektros energetikos sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų viešojo administravimo institucijose ir 1 metų darbo energetikos srityje patirties;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,, SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją, rengia ir įgyvendina priemones, užtikrinančias patikimą šalies ūkio ir gyventojų aprūpinimą elektros energija;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir jos priemonių įgyvendinimo projektą, dalyvauja organizuojant ir koordinuojant šios programos įgyvendinimą, ją tikslina;
7.3. formuoja elektros ūkio plėtojimo politiką pagal Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano ir programų nuostatas, apimant mokslinę techninę ir informacinę politiką;
7.4. nagrinėja šalies elektros energetikos ūkio sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas;
7.5. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų ir kitų formų valstybės pagalbos teikimo elektros energetikos sektoriuje. Dalyvauja formuojant ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiant pasiūlymus klausimais, susijusiais su elektros energijos gamyba termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse;
7.6. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų skyriuje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų teikimą;
7.7. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose elektros energetikos sektoriaus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų;
7.8. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.9. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus veiklą, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos teise;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus elektros energetikos ūkio sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.11. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
7.12. dalyvauja analizuojant šalies ir užsienio elektros energetikos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia informaciją ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
7.13. formuoja ir ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia pasiūlymus elektros energetikos infrastruktūros vystymo klausimais;
7.14. dalyvauja rengiant tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo apsirūpinant energijos ištekliais;
7.15. dalyvauja sprendžiant elektros energetikos sektoriaus įmonių turto valdymo, privatizavimo, elektros energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo investicijų, finansavimo iš biudžeto, kreditavimo klausimus;
7.16. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.17. metodiškai vadovauja valstybinei energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolei; pagal kompetenciją dalyvauja Baltijos jūros valstybių tarybos ekonominio bendradarbiavimo darbo grupių darbe, rengiant ir vykdant Baltijos jūros regiono plėtros programas;
7.18. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.19. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;
7.20. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.21. užtikrina tinkamą politikos formavimą ir atstovavimą valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises, šioje bendrovėje: UAB „TETAS“;
7.22. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą viceministrų veiklos sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
_______________________