Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. 1-229


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) ir įstaigų prie ministerijos strateginių veiklos planų rengimui ir įgyvendinimui koordinuoti, taip pat užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų, teisės arba viešojo administravimo krypties;
6.2. turėti darbo patirties strateginio (veiklos) planavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimą energetikos ministro valdymo srityje, derina procesą tarp ministerijos, Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos;
7.2. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir keitimą stebi jo įgyvendinimą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei;
7.3. metodiškai konsultuoja ministerijos programų ir priemonių vadovus ministerijos strateginio veiklos plano rengimo klausimais;
7.4. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos programų vertinimą, stebi programų projektų suderinamumą su ministerijos strateginiais tikslais ir programų projektų tarpusavio suderinamumą; rengia informaciją ministerijos vadovybei sprendimams dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti;
7.5. vykdo ministerijos biudžeto planavimą;
7.6. rengia informaciją, reikalingą Vyriausybės kanceliarijos rengiamiems pasitarimams dėl strateginių tikslų, planuojamų pasiekti rezultatų, veiklos efektyvumo didinimo krypčių ir asignavimų limitų energetikos ministro reguliavimo sritims finansuoti;
7.7. koordinuoja energetikos srities tarpinstitucinius veiklos planus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, organizuoja ataskaitų rengimą dėl jų vykdymo, teikia siūlymus vadovybei;
7.8. pagal kompetenciją, įgyvendindamas su strateginio planavimo procesu susietas veiklas, teikia duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS);
7.9. koordinuoja ir rengia ministerijos metinį veiklos planą;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.11. pagal kompetenciją rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, Seimo komitetams;
7.12. koordinuoja ir vykdo rizikų valdymo procesą Energetikos ministerijoje;
7.13. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos veiklą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) ir kitose organizacijose;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams tarptautiniams susitikimams;
7.15. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos technologijų ir inovacijų politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus;
7.16. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų rengiamų dokumentų;
7.17. pagal kompetencija rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________