Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. liepos 29 d.
įsakymu Nr. 1-216


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS
 
4.Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos pozicijų energetikos ir kitose srityse rengimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų ir kitų priimamų dokumentų atžvilgiu, koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) ir įstaigų prie ministerijos ES klausimų svarstymą ir Energetikos Sąjungos tikslams įgyvendinti skirtų integruotų nacionalinių energetikos ir klimato planų parengimą, taip pat užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo arba politikos mokslų krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų Lietuvos pozicijų rengimo, derinimo ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų atžvilgiu arba šių pozicijų pristatymo ES institucijose darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
7.2. atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
7.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus ir energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.4. koordinuoja Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimui skirtų integruotų nacionalinių energetikos ir klimato planų rengimą (formuojant Lietuvos poziciją, dalyvaujant viešosiose konsultacijose bei posėdžiuose, pateikiant Europos Komisijai atsakymus į susijusius klausimynus, kt.);
7.5. dalyvauja darbo grupėje dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos pasekmių Lietuvai įvertinimo (energetikos sektoriuje).
7.6. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
7.7. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams;
7.8. rengia Energetikos ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo tvarkos aprašą, teikia siūlymus dėl jo atnaujinimo;
7.9. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo; rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
7.10. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, ministerijos strateginių planų energetikos srityje tarpusavio suderinamumo ir suderinamumo su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais;
7.11. atlieka regioninių ir globalių procesų analizę energetinio saugumo srityje;
7.12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.13. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.14. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
7.15. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
7.16. atlieka kitų skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas jų atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiu;
7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


____________________________