Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. 1-52


ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančiai informacijos apskaitai tvarkyti, apsaugai organizuoti, leidimams Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – personalas), kuriems leista dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, išduoti, tvarkyti ir apskaitai atlikti, NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduodamiems įslaptintiems dokumentams administruoti, teisės aktų, susijusių su ministerijos personalo leidimais dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, projektams rengti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įslaptintos informacijos administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslo studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų dokumentų administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir dokumentų valdymo sistemomis;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir jį lydinčiųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijoje;
7.2. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose;
7.3. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą ministerijos personalui, bei patikimumo pažymėjimų, suteikiančių teisę dirbti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, išdavimą;
7.4. organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą, kontroliuoja jos apyvartą, tvarko jos registraciją bei  įslaptintų dokumentų archyvą, užtikriną jų fizinę apsaugą;
7.5. tvarko iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų dokumentų subregistratūros darbą, atsako už NATO ir Europos Sąjungos įslaptintų dokumentų, kuriais disponuoja NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų subregistratūra ministerijoje, administravimą, apsaugos organizavimą, vykdymą bei kontrolę;
7.6. atrenka įslaptintą informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti įslaptinimo terminą ir teikia svarstyti Specialiajai ekspertų komisijai, nustatytais terminais organizuoja įslaptintos informacijos patikrinimą ir įslaptintų dokumentų naikinimo procesą;
7.7. atsako už įslaptintos informacijos perdavimą vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams;
7.8. energetikos ministro ar ministerijos kanclerio sprendimu supažindina kitų paslapčių subjektų įgaliotus asmenis su įslaptinta informacija ir atsako už tai, kad paslapčių subjektai būtų laiku informuojami apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą;
7.9. dalyvauja rengiant civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus;
7.10. dalyvauja rengiant ministerijos mobilizacijos planus, organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų komisijų ir darbo grupių darbe;
7.12. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant raštų ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą projektus, vertina teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintą informaciją, jos apsaugą bei administravimą, projektus ir rengia pastabas, pasiūlymus bei išvadas dėl jų tobulinimo;
7.13. sudaro ir tvirtina struktūrinių padalinių, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis ,,Visiškai slaptai“, ,,Slaptai“ ar ,,Konfidencialiai“, sąrašus ir užtikrina, kad tik į šiuos sąrašus įrašyti ministerijos administracijos padaliniai naudotų įslaptintą informaciją ir ją saugotų;
7.14. sudaro pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija irpareigų, kurias einantiems asmenims reikia asmens patikimumo pažymėjimų, sąrašus;
7.15. užtikrina, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik leidimus turintys asmenys ir būtų griežtai laikomasi principo „Būtina žinoti“ ir užtikrina, kad įslaptintos informacijos, su kuria asmuo dirba ar susipažįsta, žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiam asmeniui suteiktame leidime;
7.16. kontroliuoja, kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi ministerijos darbuotojai, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
7.17. užtikrina patalpų, skirtų darbui su įslaptinta informacija, fizinę apsaugą;
7.18. organizuoja ir atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, teikia atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
7.19. informuoja kandidatūrą tikrinančias institucijas apie asmens anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimams išduoti ar panaikinti, pasikeitimą;
7.20. likus 6 mėnesiams iki leidimo dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija arba asmens patikimumo pažymėjimo galiojimo termino pabaiga, organizuoja kartotinį kandidatūros tikrinimą;
7.21. paima iš asmenų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;
7.22. pasirašytinai supažindina asmenis su detaliu įslaptintos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašu;
7.23. kartą per kalendorinius metus informuoja asmenis, kuriems patikėta įslaptinta informacija, apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą ir kartą per kalendorinius metus asmenis, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, pasirašytinai supažindina su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės
7.24. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos darbuotojams, organizuoja seminarus ir mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
7.25. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
7.26. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________